BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/CT-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TÌMKIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉthị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnhcông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những nămtiếp theo; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chitiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công; ngày27 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTgvề việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020và những năm tiếp theo; Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệtsĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉthị và các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành, theochức năng được giao đã có văn bản hướng dẫn thực hiện trong toàn quốc. Trongcác văn bản quy định nêu trên, Bộ Quốc phòng được giao giúp Chính phủ quản lýnhà nước, thống nhất chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát huy kếtquả đã đạt được trong những năm qua, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìmkiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới (phần thuộc phạm vi tráchnhiệm của quân đội), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị :

1. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổchức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và các văn bảnquy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan về công tác tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xác định chủtrương, xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp sát tình hình, nhiệm vụ;phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo vàkiện toàn cơ quan chuyên môn, lực lượng chuyên trách ở các cấp đáp ứng yêu cầunhiệm vụ.

a) Các Quân khu thành lập Ban Chỉ đạo, thành phầntheo quy định; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh,bảo đảm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các địa phương.

b) Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, kiệntoàn cơ quan chính sách để giúp cơ quan Thường trực và Ban Chỉ đạo các cấp vềcông tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Số lượng tăng cường cho các cơ quan chính sáchthuộc cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau :

- Cục Chính Sách – Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia1237 là 02 đồng chí.

- Cơ quanchính sách các Quân khu 1, 2, 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội mỗi đơn vị được tăngcường 02 đồng chí; Quân khu 4, 5, 7, 9 mỗi đơn vị được tăng cường 3 đồng chí;các Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Binh đoàn 12 được tăng cường 01 đồng chí.

- Bộ Chỉ huyquân sự các tỉnh mỗi đơn vị được tăng cường 02 đồng chí. Cán bộ tăng cường đượcsử dụng từ số cán bộ đã tăng cường cho ngành chính sách trước đây hoặc điềuđộng trong biên chế hiện có của các đơn vị (không tăng biên chế). Các chế độ,chính sách đối với lực lượng tăng cường được thực hiện như cán bộ cơ quan, đơnvị cùng cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện việc điều động, sắp xếp cánbộ theo quy định về tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng.

- Đối với cấp sư đoàn, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ,khối lượng đảm nhiệm và thời gian triển khai, được điều động lâm thời cán bộcho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

c) Đối với cácđội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trước mắt giữ nguyên nhưhiện có; bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước chocác Đội làm nhiệm vụ ở Lào, Campuchia và tổ chức lực lượng phù hợp. Những nơixét thấy cần thiết thành lập mới báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

3. Các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí của quân đội tăng cường công táctuyên truyền, bảo đảm thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức, biện phápthiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhândân trên địa bàn, hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quânđội, những thuận lợi, khó khăn; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chínhsự, sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cánhân trong nước và ngoài nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệtsĩ.

4. Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tácchuẩn bị, tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ trì cáccấp, cán bộ cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và lực lượngchuyên trách về Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản quy định của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia 1237, của các Bộ, ngành có liênquan và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của cấp mình, bảo đảm tổ chứcthực hiện thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành việc tập huấn đến cơ sởtrong quý I/2014.

5. Quá trình thực hiện các nội dung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ, các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào những trọng điểm sau đây:

a) Đối với cơquan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: Tập trung đổi mới phương pháp tiếp nhậnthông tin; huy động các tổ chức, cá nhân, nhất là Cựu chiến binh cung cấp thôngtin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hoàn thành giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trongchiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo và hướng dẫn cấp Trungđoàn và tương đương trở lên kiện toàn hệ thống hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, sơđồ mộ chí hiện đang quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ cho đến cấp trựcthuộc Bộ Quốc phòng, báo cáo về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòngBan Chỉ đạo quốc gia 1237 để tích hợp và chuyển giao cho các đơn vị, địa phươngquản lý, khai thác; đồng thời, làm cơ sở lập bản đồ công nghệ số cấp quốc giavề tìm kiếm, quy tập nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ.

b) Đối với cácQuân khu: Thực hiện tốt công tác quản lý về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩtheo địa bàn đảm nhiệm; chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, cùng với các nhiệm vụ tại điểm a nêu trên, tham mưu cho cấp ủy,chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước đối với việc tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoànthể tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ởtrong nước và nước ngoài; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quátrình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, phù hợp với thônglệ quốc tế, phong tục, tập quán của từng địa phương.

6. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽtình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh không để kẻ xấu lợi dụng,làm trái. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởngkịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vị tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, saiphạm trong thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiệntheo quy định.

7. Tổ chức thực hiện

a) Tổng cụcChính trị

Trực tiếp chỉđạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tổ chức tập huấn; chỉ đạo,định hướng công tác tuyên truyền, cung cấp tiếp nhận, xử lý thông tin về liệtsĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên môn, chuyên trách;chỉ đạo các hoạt động tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn, chỉđạo sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thànhtích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra việctriển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Bộ TổngTham mưu

Chỉ thị các cơquan, đơn vị thực hiện việc tăng cường lực lượng cơ quan chuyên môn; quy địnhvề tổ chức, biên chế, bảo đảm trang bị, phương tiện cho các đội tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ; hoàn thành giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân độitrong chiến tranh.

c) Các cơ quanthuộc Bộ Quốc phòng

Theo phạm viđảm nhiệm, hướng dẫn về nghiệp vụ có liên quan và kiểm tra việc thực hiện nhiệmvụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

d) Các cơquan, đơn vị trực thuộc Bộ

Chỉ đạo, hướngdẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thịnày và hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng; báo cáo kết quả về Bộ Quốcphòng (qua Cục Chính sách – Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) theo quy định.

Nhận được Chỉthị này, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐQG1237;
- Thủ trưởng BQP và CN. TCCT;
- BTTM; TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP (75);
- Thành viên BCĐQG 1237 (13);
- Văn phòng BCĐQG 1237 (3);
- Văn phòng BQP;
- Vụ pháp chế BQP;
- Cục Chính sách/TCCT(4);
- Lưu : VT, NCTH; Q111b.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh