ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 93/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TIỀN MẶT CÔNG QUỸ

Gần đây một số cơ quan, xínghiệp đã để mấp cấp tiền mặt công quỹ, có vụ mất hàng 100.000 đồng. Hầu hếtnhững người lấy cắp lại chính là thủ quỹ của đơn vị.

Có tình hình trên là do việctuyển chọn người làm thủ quỹ không bảo đảm chuẩn chất, không tuân thủ các thểlệ, chế độ Nhà nước quy định về quản lý và bảo vệ tiền mặt (giữ tiền mặt quámức quy định,không nộp tiền mặt hàng ngày vào Ngân hàng, khoán trắng cho thủquỹ một mình đi nộp tiền cũng như đi lãnh tiền mặt ở Ngân hàng,…), các đồng chígiám đốc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa làm đầy đủ trách nhiệm của mình đốivới việc quản lý và bảo vệ tiền mặt (hàng ngày không tự mình kiểm tra tình hìnhthu chi và tồn quỹ tiền mặt, không chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lýchìa khóa và mã số két bạc mà thường khoán trắng cho thủ quỹ,…).

Để kịp thời ngăn chặn và chấmdứt tình trạng buông lỏng việc quản lý và bảo vệ tiền mặt công quỹ, Ủy ban nhândân thành phố yêu cầu các đồng chí Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệpnghiêm chỉnh tuân thủ các thể lệ chế độ Nhà nước đã quy định ; cụ thể :

1. Cần kiểm tra lại lý lịch củanhững người hiện đang được phân công làm thủ quỹ : lý lịch rõ ràng quan hệ giađình ít phức tạp, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, liêm khiết,có sức khỏe, có trình độ văn hóa tối thiểu từ lớp 5, lớp 7 trở lên tùy số lượngtiền nhiều hay ít của từng cơ quan, xí nghiệp.

Sở Tài chánh bàn bạc cùng Ban Tổchức chánh quyền, hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể và kiểm tra việc xét chọn thủ quỹcủa các đơn vị trực thuộc cấp thành phố ; cũng như hướng dẫn cho Ủy ban nhândân các quận, huyện kiểm tra và xét chọn thủ quỹ của các đơn vị trực thuộc cấpquận, huyện.

2. Các đồng chí Giám đốc, thủtrưởng các cơ quan, xí nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, thể lệ củaNhà nước về quản lý và bảo vệ tiền mặt công quỹ :

- Phải có két sắt và thủ trưởngđơn vị giữ mã số, thủ quỹ giữ chìa khóa, việc xuất nhập quỹ phải làm đầy đủ cácthủ tục ;

- Cuối mỗi ngày phải kiểm quỹ vànhất thiết không để tồn quỹ tiền mặt vượt định mức quy định ;

- Có chế độ kiểm tra quỹ định kỳvà bất thường ; mỗi lần kiểm tra quỹ phải lập biên bản và lập Hội đồng xử lýngay các trường hợp thừa thiếu tiền công quỹ.

- Việc đi nộp tiền cũng như lãnhtiền ở Ngân hàng phải được tổ chức chu đáo. Ngân hàng thành phố cần tổ chức tốtviệc tiếp nhận tiền mặt do các cơ quan, đơn vị nộp hàng ngày, tổ chức làm theoca kíp để thu nhận hết số tiền mặt ngay trong ngày do các đơn vị kinh doanh,dịch vụ, … hoạt động không theo giờ hành chính, kể cả những ngày nghỉ và ngàylễ.

3. Xử lý nghiêm khắc, kịp thờinhững vụ mất tiền công quỹ ;

- Những cơ quan, đơn vị vừa quađể xảy ra những vụ mất tiền công quỹ cần kiểm điểm, có kết luận cụ thể, quytrách nhiệm rõ ràng (thủ quỹ, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị) và tùy mức độ,có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Từ nay nếu cơ quan, đơn vị nào để xảy ra việcmất tiền công quỹ, trách nhiệm trước hết là đồng chí giám đốc, thủ trưởng vàđồng chí kế toán trưởng của cơ quan, đơn vị.

- Mỗi khi xảy ra việc mất tiềncông quỹ, đồng chí Giám đốc, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải mời ngay đại diệncác cơ quan chức năng (Công an, Thanh tra, Tài chánh, Ngân hàng) kết hợp vớiChi bộ Chi đoàn thanh niên Công đoàn cùng xem xét, có kết luận và kiến nghị xửlý ; trường hợp nghiêm trọng cần truy tố trước Tòa án.

4. Căn cứ chỉ thị này :

- Sở Tài chánh có nhiệm vụ hướngdẫn cụ thể các chế độ, thể lệ hiện hành của Nhà nước về quản lý và bảo vệ tiềnmặt công quỹ.

- Các đồng chí giám đốc và thủtrưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương (đóng tại thành phố) và thànhphố, có nhiệm vụ phổ biến chỉ thị này cho những cán bộ,nhân viên của đơn vịliên quan đến tiền mặt công quỹ được thông suốt, đồng thời bàn bạc, có kế hoạchcụ thể trong việc chấp hành.

- Các cơ quan chức năng (Sở Côngan, Tài chánh, Ngân hàng, Thanh tra, Tòa án) cùng với Chi bộ Đảng, Chi đoàn,Công đoàn tổ chức kiểm tra việc chấp hành chỉ thị này ở các cơ quan, xí nghiệp,kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng những đơn vị và cánhân chấp hành tốt cũng như kiến nghị về hình thức kỷ luật các đơn vị, cá nhânkhông tuân thủ các thể lệ chế độ của Nhà nước trong việc quản lý, bảo vệ tiềnmặt công quỹ.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn