CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CHẤN CHỈNH TỔCHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thời gian qua, sau khi Hội đồng bộ trưởng ban hành các quyết định về chấn chỉnh tổ chức ngành giao thông vận tải, các ngành, các địa phương đều đã triển khai thực hiện. Nhưng đến nay, qua kiểm tra, một số ngành và địa phương chưa thực hiện đúng các quyết định nói trên, như vẫn còn tình trạng các chủ hàng gọi các đơn vị được phân phối hàng tự đưa phương tiện đến các kho, cảng nhận hàng về...

Để thực hiện đúng các quyết định này, nay Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhắc lại một số điểm cụ thể sau đây:

1. Đối với chủ hàng, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1983 trở đi, các Bộ, các ngành và các địa phương có hàng phân phối cho các đơn vị sử dụng không được gọi các đơn vị được phân phối hàng đến các kho, cảng... để nhận hàng. Các chủ hàng phải ký hợp đồng thuê vận chuyển với các cơ quan đại lý vận tải của Bộ Giao thông vận tải và các Sở giao thông vận tải địa phương. Bộ giao thông vận tải có các đại lý vận tải đường sắt, đường biển, đường sông và đường bộ. Sở giao thông vận tải có các đại lý vận tải ở các địa phương.

Các đại lý vận tải chịu trách nhiệm nhận hết hàng của các chủ hàng cần vận chuyển. Chủ hàng ký hợp đồng với đại lý vận tải của ngành giao thông vận tải trung ương hoặc địa phương. Sau khi nhận hàng, ngành giao thông vận tải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vật chất trước pháp luật trong quá trình vận tải. Chủ hàng phải chịu trách nhiệm về bao bì, chất lượng, cân đo khi giao nhận hàng.

2. Các phương tiện vận tải viễn dương tập trung vào ngành giao thông vận tải quản lý và khai thác theo quyết định số 108- HĐBT ngày 30-6-1982( điểm 1).

Các phương tiện vận tải ven biển Bắc-Nam, vận tải đường dài của các ngành khác ở trung ương và các địa phương đều do ngành giao thông vận tải thống nhất quản lý về các mặt kế hoạch, điều độ, kỹ thuật, luật lệ hàng hải và giá cước vận tải theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Về vận tải hàng hoá xuất, nhập khẩu.

a) Ngành giao thông vận tải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu của các ngành, các địa phương theo kế hoạch đã được Nhà nước duyệt. Ngành giao thông vận tải nhận ký hợp đồng vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu với các chủ hàng để sử dụng hết năng lực phương tiện vận tải viễn dương của ta.

b) Ngành ngoại thương chịu trách nhiệm:

- Quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu.

- Thuê tàu nước ngoài để vận chuyển hàng hoá xuất, nhập theo kế hoạch Nhà nước, trong trường hợp thiếu tầu trong nước, sau khi đã bàn nhất trí với Bộ Giao thông vận tải.

Đồng Sĩ Nguyên

(Đã ký)