THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 97-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LỜI NHỮNG ĐIỀU CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHẤT VẤN CÁC CƠ QUAN THUỘC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta. Hội đồng Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực cao nhất và là cơ quan hành chính cao nhất. Các thành viên của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội cử ra và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Vì vậy, đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn các thành viên của Hội đồng Chính phủ về mọi công việc của mình và các thành viên đó phải trả lời. Để thực hiện nghiêm chỉnh điều kể trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các thủ trưởng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ phải đích thân xem xét và trả lời nghiêm túc bằng văn bản những điều chất vấn của đại biểu Quốc hội, nhất thiết không được bỏ qua không trả lời, trả lời chiếu lệ hoặc giao người khác trả lời.

Thời hạn trả lời là 5 ngày, kể từ ngày nhận được điều chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp cần phải điều tra thêm, thì thời hạn trả lời là 1 tháng, kể từ ngày nhận được điều chất vấn; thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm trả lời phải báo cho đại biểu Quốc hội biết khi phải kéo dài thời hạn trả lời.

2. Nội dung trả lời phải ngắn, gọn, rõ ràng, đi thẳng vào câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Trong khi nghiên cứu những điều đại biểu Quốc hội chất vấn, nếu thấy công việc của cơ quan mình có thiếu sót thì thủ trưởng các ngành phải nghiêm túc tự phê bình, nói rõ những khuyết điểm trong việc quản lý, chỉ đạo và đề ra biện pháp sửa chữa tích cực, không đổ lỗi cho người khác.

Đối với những điều chất vấn của đại biểu Quốc hội có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, thì thủ trưởng cơ quan nhận được điều chất vấn phải bàn với Bộ trưởng Phủ thủ tướng để xác định những cơ quan phải trả lời.

3. Văn bản trả lời những điều đại biểu Quốc hội chất vấn phải làm thành 3 bản để gửi: đại biểu Quốc hội có lời chất vấn, Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Tổng thư ký Ủy ban thường vụ Quốc hội.

4. Đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ nghiêm chỉnh thi hành chỉ thị này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhạm Văn Đồng