ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Số: KhôngSố/UBND-XDCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Sở Tài chính Bắc Kạn

Ngày 04/4/2006 Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số: 29/2006/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Để tổ chức thực hiện Thông tư số: 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản theo Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ cho các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ tài chính theo các biểu số: 01 TH/HCSN và số: 02 TH/DNNN đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Có bản chụp Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính gửi kèm theo).

Nhận được văn bản này, yêu cầu Tài chính sớm tổ chức thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thành