BỘ CÔNG THƯƠNG – CÔNG ĐOÀN
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/CTLT-BCT-CĐCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤNĂM 2009 LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNGVIỆT NAM (14/5/1951-14/5/2009)

Ngày02 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam”.

Đểthực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2009 và thiết thực lập thành tích kỷ niệm 58năm ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam (14 tháng 5 năm 1951 – 14tháng 5 năm 2009), Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị cáccấp ủy Đảng, Lãnh đạo các Tập đoàn, các Tổng công ty, Công ty, Doanh nghiệp, Cơquan, Cục, Vụ, Viện, Trường, Trung tâm, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Sở CôngThương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các đơn vị)trong ngành Công Thương quán triệt chủ trương tổ chức kỷ niệm ngày truyền thốngNgành theo tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng, kết hợp giáo dục truyềnthống của ngành Công Thương với việc động viên phong trào thi đua trong toànthể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương phấn đấu hoànthành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số việc cụ thể nhưsau:

1.Nghiên cứu, quán triệt trong Lãnh đạo và cán bộ, công nhân, viên chức, lao độngcác nội dung nêu trong Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duytrì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tổ chức thực hiện Nghị quyếtsố 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

2.Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 02 tháng 01năm 2009 của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam “về tổ chức phongtrào thi đua năm 2009” đã gửi đến các đơn vị trong ngành, trong đó tập trungvào đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, phát triển các ngành côngnghiệp có lợi thế cạnh tranh, các ngành công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh tiến độđầu tư các dự án trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướngmắc cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, triển khai các dự ánđảm bảo tiến độ, nhất là các dự án thuộc diện kích cầu, dự án sẽ khởi công hoặchoàn thành trong năm 2009; đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, phát triểnthị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu, giảm nhập siêu, ổn định và phát triển thịtrường trong nước, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế …. Các cơ quan đơn vịtrong ngành căn cứ vào các nội dung văn bản nêu trên, xây dựng các mục tiêu,nội dung thi đua và biện pháp cụ thể thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 vàchuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho những năm tiếp theo.

3.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh”.

4.Tuyên truyền giáo dục truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam.

5.Cải tiến và nâng cao chất lượng công tác của đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tụchành chính, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu lực bộ máy quảnlý, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, nâng cao nghiệp vụ hành chính,thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

6.Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của đơn vị, treo băng rôn, áp phích, khẩuhiệu tại trụ sở làm việc để chào mừng ngày truyền thống, gặp gỡ giao lưu điểnhình tiên tiến các thế hệ trong đơn vị kết hợp với văn hóa, văn nghệ, thể dụcthể thao, thăm hỏi các cán bộ lão thành đã có công đóng góp cho sự nghiệp pháttriển Ngành nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng, động viên phongtrào thi đua lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức và lao động trongđơn vị.

7.Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Công Thương Việt Nam”nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống để tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho sựnghiệp phát triển Ngành. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học,gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật củaNhà nước để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành.

BộCông Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp Lãnh đạo trongngành Công thương phổ biến Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công nhân, viênchức, lao động trong ngành, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và báo cáokết quả về Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Công Thương (Vụ Thi đua Khenthưởng).

Toànngành Công Thương quyết tâm tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả cao nhất,thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009 và kế hoạch 5 năm2006 – 2010 mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành Công Thương ViệtNam.

TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐCTVN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đăng Hiếu

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng

Nơi nhận:- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Khối thi đua các Bộ, Ngành kinh tế;
- Lãnh đạo Bộ;
- Công đoàn CTVN;
- Các cơ quan, đơn vị trong ngành CT;
- Lưu: VT, TĐKT.