ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 01 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2013

Năm 2012 công tác Thú y trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Đã tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước đã hạn chế được số gia súc, gia cầm mắc bệnh, số ổ dịch phải công bố so với các năm trước. Đặc biệt, dịch lở mồm long móng (LMLM) xảy ra nhỏ lẻ; dịch Tai xanh ở lợn có xảy ra, nhưng số lợn mắc bệnh giảm nhiều so với năm 2011; dịch Cúm gia cầm hầu hết xảy ra ở quy mô nông hộ, ít lây lan ra diện rộng, dịch xảy ra chủ yếu trên đàn vật nuôi chưa tiêm phòng.

Công tác kiểm dịch vận chuyển động vật nội, ngoại tỉnh, kiểm dịch tôm giống từng bước đã và đang được thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, quy hoạch lò giết mổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều tồn tại, bất cập chưa làm tốt, đây là một trong những nguyên nhân làm dịch bệnh phát sinh và lây lan.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển, góp phần bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật về thú y;

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về công tác Thú y để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản;

c) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thú y và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2013;

- Giao công tác giám sát, báo cáo dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Khi có dịch xảy ra trên đàn vật nuôi, thủy sản phải báo cáo với cơ quan cấp trên biết và chỉ đạo, đồng thời chủ động triển khai ngay các biện pháp chống dịch khẩn cấp để khống chế, bao vây dập tắt dịch trong diện hẹp;

- Tổ chức triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt;

d) Phối hợp với Chi cục Thú y để tăng cường công tác quản lý dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công ty cung ứng giống vật nuôi và thủy sản đóng trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn quản lý để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho động vật và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; Triển khai xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch của UBND tỉnh. Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để chỉ đạo các địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác Thú y trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;

b) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành liên quan. Tập trung chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, LMLM ở gia súc, Tai xanh, Dịch tả lợn, Dại chó, Đốm trắng, Hội chứng hoại tử gan tụy ở tôm nuôi… nhằm hạn chế dịch xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Chỉ đạo Chi cục Thú y:

- Xây dựng Kế hoạch và Phương án phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với UBND cấp huyện, các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung: giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% tổng số gia súc, gia cầm, chó mèo trong diện phải tiêm, đặc biệt là 8 huyện nằm trong dự án khống chế bệnh LMLM quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, vùng vành đai chăn nuôi bò sữa; tổ chức triển khai 3 - 4 đợt khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; quản lý thuốc thú y, vắc xin dùng trong thú y, hành nghề thú y trên địa bàn tỉnh; Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm sai quy định;

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, có phương án, giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản kịp thời để khống chế có hiệu quả dịch bệnh xảy ra;

- Tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nội, ngoại tỉnh (bao gồm cả thủy sản) tại nơi đi và nơi đến theo quy định, đặc biệt là tại chợ Ú - huyện Đô Lương và trâu bò tại khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn theo nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hướng dẫn kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm động vật tươi sống trên địa tỉnh.

3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí và phân bổ kịp thời nguồn kinh phí cho hoạt động Thú y năm 2013, nhất là kinh phí phòng, chống dịch khi có dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản xảy ra.

4. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, phòng tránh những bệnh nguy hiểm từ vật nuôi lây sang người. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người, người bị chó dại cắn.

5. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, các ngành có liên quan để tham gia công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc nhập động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là việc nhập lậu trâu, bò, chó, gia cầm... từ các nước láng giềng vào tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp với Chi cục Thú y kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch từ các tỉnh khác vào Nghệ An, huyện này qua huyện khác trong tỉnh.

6. Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thú y) nhằm tăng cường công tác quản lý lưu thông động vật và sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy sản.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản.

8. Các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về: chăn nuôi, tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, chó mèo; giết mổ, vận chuyển động vật, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, hóa chất dùng trong thú y;

b) Các chủ trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản chịu sự quản lý hành chính pháp lý về lĩnh vực thú y. Phải đăng ký với chính quyền địa phương sở tại khi chăn nuôi; có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; khai báo tình hình chăn nuôi, báo cáo lịch tiêm phòng các loại vắc xin, báo cáo tình hình dịch bệnh và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y với cơ quan thú y để theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật;

c) Các cơ sở nuôi tôm mặn lợ, mua giống thả phải được kiểm dịch tại nơi xuất bán. Tôm giống có nguồn gốc rõ ràng. Tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi. Nếu hộ mua tôm giống không tuân thủ các quy định của Nhà nước để dịch xảy ra sẽ không được hỗ trợ theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Nghệ An "Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015”.

Những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định trong lĩnh vực thú y, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không được hưởng các chế độ hỗ trợ của nhà nước theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện; các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng