BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướngtâm thần

 

Đểquản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản:Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế số 09/BYT-CT ngày l l/06/1993 về việc tăng cườngquản lý thuôc gây nghiện, Qui chế quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theoQuyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 939/BYT-QĐ ngày 06/06/1995 và Qui chế quảnlý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2330/1997/QĐ-BYT ngày 08/l l/1997.

Trongquá trình triển khai thực hiện các Quy chế trên, nhìn chung việc quản lý thuốcgây nghiện, thuốc hướng tâm thần đã đi vào nền nếp ở các khâu sản xuất, nhậpkhẩu, lưu thông phân phối đặc biệt là trong các doanh nghiệp dược nhà nước. Tuynhiên trong thời gian gần đây, qua kiểm tra của các Sở Y tế kết hợp với cơ quanbảo vệ pháp luật, đã phát hiện được một số trường hợp vi phạm Qui chế như tồntrữ, buôn bán các thuốc gây nghiện trái phép ở một số Nhà thuốc tư nhân. Nhânviên y tế trong một bệnh viện đưa một số thuốc gây nghiện (do bớt thuốc củabệnh nhân hoặc số lượng thuốc không sử dụng theo y lệnh của thầy thuốc) rangoài cho Nhà thuốc tư nhân bán, gây hậu quả xấu làm ảnh hưởng tới uy tín củangành và ảnh hưởng tới an ninh xã hội.

Đểtăng cường công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và đảm bảođáp ứng tốt yêu cầu điều trị, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Giám đốc.

Sởy tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý thực hiện các vấnđề sau đây:

l.Tổ chức tập huấn các Thông tư, Chỉ thị, Quy chế về quản lý thuốc gây nghiện,quản lý thuốc hướng tâm thần và các qui định pháp luật có liên quan cho đơn vịvà cá nhân để hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của công tác quản lý các loạithuốc này.

2.Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các Quy chế quản lý thuốc gâynghiện, Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần tại các đơn vị sản xuất, kinhdoanh dược phẩm, các Nhà thuốc, các khoa phòng trong Bệnh viện.

3.Các bệnh viện và khoa điều trị cần có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụngcác thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần nhằm đảm bảo thuốc đến tay ngườibệnh tránh để thất thoát gây hậu quả xấu. Trong các trường hợp bệnh nhân tửvong, chuyển viện hoặc vì một lý do nào đó mà số thuốc trên không sử dụng đếnhoặc sử dụng không hết phải làm các thủ tực thu hổi trả lại khoa Dược.

4.Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh không đượctự mua các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần trôi nổi trên thị trườnghoặc của các cơ sở, cá nhân không có chức năng kinh doanh dược phẩm.

5.Các doanh nghiệp được phép kinh doanh các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâmthần phải tổ chức các cửa hàng bán lẻ theo đơn nhằm đáp ứng nhu cầu điều trịcho người bệnh, tránh tình trạng người bệnh có đơn thuốc nhưng không mua đượcthuốc.

6.Thực hiện đúng các quy định về kiểm kê, báo cáo tồn kho theo quy định của Quychế quản lý thuốc gây nghiện và Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần.

7.Có biện pháp xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp vi phạm các Quy chếquản lý thuốc gây nghiện, Qui chế quản lý thuốc hướng thần.

Nhậnđược Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở y tếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quân y - Bộ Quốcphòng, Cục trưởng Cục Y tế - Bộ Công An, Giám đốc Sở Y tế - Bộ Giao thông vậntải, Thủ trưởng y tế ngành phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Chỉthị này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Nguyên Phương