UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 02/2000/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc thực hiện chỉ thị 32/1999/CT-TTg ngày29/10/1999 của Thủ tướng

Chính phủ về cải tiến nội dung, phương thức, nâng caohiệu quả, triệt

để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họpvà hội nghị

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 32/1999/CT-TTg ngày 29 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến nội dung, phươngthức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức cáccuộc họp và hội nghị, UBND Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thịxã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Giám đốc các doanhnghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể thành viên, các BanĐảng có hưởng thụ từ ngân sách Nhà nước thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phổ biếnquán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và các bộ phận trực thuộc ngành, cơquan mình để thực hiện nghiêm túc, các quy định đã được ghi trong Chỉ thị32/1999/CT-TTg , cũng như các quy định về chế độ hội nghị đã ban hành.

2. Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị thuộctỉnh không triệu tập các cuộc hội nghị toàn ngành để sơ kết công tác hàng quý,sáu tháng. Riêng tổng kết công tác hàng năm nếu thấy thật cần thiết thì chỉ mờithủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp đối với các đơn vị quản lý theo ngànhdọc; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tháng,quý, năm theo quy định.

3. Việc tổ chức hội nghị chuyên đề để triển khaithực hiện một chủ trương nhiệm vụ thì phải cân nhắc kỹ về thành phần mời họp vàchỉ sau khi chuẩn bị kỹ nội dung mới tổ chức. Cần cải tiến một bước việc triểnkhai các chủ trương mới của tỉnh và Trung ương xuống cơ sở, khắc phục tìnhtrạng tỉnh và trung ương đã có văn bản hướng dẫn nhưng cơ sở vẫn chưa triểnkhai vì chờ mời họp để hướng dẫn. Việc tập huấn nghiệp vụ của các ngành dọc,thực hiện chủ yếu bằng hình thức hướng dẫn, nghiên cứu tài liệu. Trường hợp cầnphải mở lớp tập huấn thì thủ trưởng đơn vị ngành dọc phải chuẩn bị kỹ về nộidung, hình thức, thành phần tham dự, nguồn kinh phí, địa điểm và thời gian mớiđược tổ chức.

4. Tại các cuộc hội nghị, cuộc họp, cần tínhtoán hợp lý đủ thời gian thảo luận, kết luận đảm bảo được nội dung yêu cầu vàkhông kéo dài nếu xét thấy không cần thiết. Những tài liệu liên quan cho hộinghị, cuộc họp cần gửi trước, khi vào hội nghị không đọc lại toàn bộ mà chỉtrình bày phần tóm tắt những nội dung chính, yêu cầu thảo luận.

5. Để giành nhiều thời gian cho các đồng chílãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ kinh tế -xã hội và giảiquyết những vấn đề quan trọng của địa phương cũng như giảm chi phí trong việcđi lại, các cuộc hội nghị, mà trong thành phần có mời chủ tịch, phó chủ tịchUBND huyện, thị xã, thành phố nhất thiết phải được sự đồng ý của UBND tỉnh mớiđược tổ chức. Trừ các cuộc mời làm việc do UBND tỉnh giao các ngành chủ trìtrong đó có thành phần UBND cấp huyện.

6. Để chủ động trong chương trình công tác củacác cấp, các ngành, trước khi lập lịch công tác tháng, Văn phòng UBND tỉnh phốihợp với Văn phòng tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thànhphố để thống nhất trong việc bố trí thời gian các cuộc họp sao cho hợp lý giảmbớt việc đi lại nhiều. Có thể kết hợp giữa các ngành để trong 1 lần họp có thểgiải quyết được nhiều vấn đề của nhiều ngành. Cuối hàng tháng, các sở, ban,ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố làm việc với Văn phòng UBND tỉnh đểthống nhất dự kiến lịch công tác đối với các cuộc hội nghị, họp quan trọng màcần phải có sự tham gia hoặc chủ trì của UBND tỉnh hoặc trong thành phần thamdự có lãnh đạo các ngành và UBND các huyện, thị, thành phố, nhằm tránh sự chồngchéo về thời gian và thành phần của các cuộc họp.

7. Lễ kỷ niệm ngày thành lập, họp mặt truyềnthống của ngành, cơ quan, đơn vị và đoàn thể, lễ tổ chức đón nhận các danh hiệuthi đua khen thưởng Nhà nước, chỉ được tổ chức trong phạm vi nội bộ cơ quan,đơn vị, không tổ chức toàn ngành. Thành phần và số lượng người tham dự các buổilễ này phải hết sức hạn chế; không mời đại biểu, đại diện của các cơ quan, đơnvị ở Trung ương, địa phương khác tới dự và không được sử dụng công quỹ để liênhoan, tặng, biếu, quà cho đại biểu.

8. Đối với hội nghị toàn ngành, hội nghị khuvực, hội thảo chuyên đề do các cơ quan Trung ương đứng ra tổ chức và tỉnh LâmĐồng đăng cai thì các đơn vị liên quan trong tỉnh phối hợp trong công tác tổchức, liên hệ giúp nơi ăn, ở, địa điểm hội nghị, tham quan... toàn bộ chi phícho các hội nghị này cơ quan triệu tập phải thanh toán.

9. Không dùng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốntín dụng của Nhà nước để tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các côngtrình.Việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành chỉ được tổ chức trongphạm vi hẹp thuộc bộ phận, hoặc đơn vị có trách nhiệm trực tiếp đến công trình,không mời các bộ phận khác đến dự. Những công trình lớn của tỉnh, có ý nghĩađặc biệt quan trọng về đối nội, đối ngoại cần phải tổ chức lễ khởi công, khánhthành, thì báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo cụ thể.

10. Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo, đàiPhát thanh -Truyền hình Lâm Đồng, các đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân nắm đượcnội dung để cùng tham gia giám sát việc thực hiện chỉ thị 32/1999/CT-TTg và chỉthị này. Kịp thời phản ánh, biểu dương những cơ quan, đơn vị chấp hành tốt, phêbình những cơ quan đơn vị và cá nhân chấp hành không nghiêm túc, gây lãng phí,tốn kém và mất nhiều thời gian không cần thiết. Giao Văn phòng UBND tỉnh theodõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Thiên