THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản

chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng

sông Cửu Long trong năm 2005

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được một số kết quả nhất định. Các địa phương đã hoàn thành trên 90% khối lượng tôn nền, đắp bờ bao, đã góp phần hạn chế được rất nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước do lũ lụt gây ra trong các năm qua, bước đầu đáp ứng được mục tiêu bảo đảm an toàn cho nhân dân trong vùng ngập lũ.

Tuy nhiên, việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, công tác xây dựng nhà ở và việc bình xét bố trí các hộ dân vào ở trong các cụm, tuyến dân cư thực hiện còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô, cách làm đối với việc xây dựng hạ tầng trong một số cụm, tuyến còn chưa phù hợp, do vậy làm tăng vốn đầu tư và thiếu diện tích bố trí làm nhà ở; một số công trình hạ tầng, nhà ở chất lượng chưa đảm bảo; việc giải ngân thanh quyết toán thực hiện còn chậm; một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân vùng lũ vào ở ổn định, an toàn trong các cụm, tuyến, do vậy số dân vào ở chưa nhiều, chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ vào cuối năm 2005, bảo đảm các mục tiêu và yêu cầu đề ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ngay một số việc sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chất lượng xây dựng; thanh quyết toán, đặc biệt là việc chỉ đạo để đưa đủ, đưa hết số hộ dân đang sống rải rác, không an toàn vào sống trong cụm, tuyến dân cư, đồng thời có biện pháp tổ chức quản lý sau đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả;

- Rà soát lại công tác tôn nền, đắp bờ bao khu dân cư bảo đảm đủ diện tích bố trí các hộ dân vào ở trong cụm, tuyến theo kế hoạch được duyệt. Công tác tôn nền, đắp bờ bao phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 31 tháng 05 năm 2005;

- Đối với các cụm, tuyến đã tôn nền xong phải khẩn trương xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước); Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân để ưu tiên nguồn vốn bố trí xây dựng trước hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước trong các cụm tuyến theo quy định. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, trước hết các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu cần xây dựng đơn giản để bảo đảm sinh hoạt bình thường cho các hộ dân, khi có điều kiện sẽ từng bước xây dựng kiên cố hơn;

- Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất và lắp dựng nhà ở để xây dựng nhà ở cho các hộ dân. Có biện pháp cụ thể để đẩy nhanh việc bàn giao, ký khế ước vay trả chậm nhà ở cho các hộ dân để bảo đảm tiến độ giải ngân;

- Đơn giản thủ tục bình xét để khẩn trương bố trí các hộ dân vào ở trong cụm tuyến theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra;

- Nghiên cứu để từng bước đưa các hoạt động sản xuất, các ngành nghề phù hợp với điều kiện của từng vùng để tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập cho người dân trong cụm tuyến;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc tham gia cùng Nhà nước thực hiện có kết quả Chương trình; xây dựng cụm tuyến dân cư phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đảng và nhà nước;

- Chỉ đạo phát động đợt thi đua đặc biệt để hoàn thành các mục tiêu chủ yếu: tôn nền, xây dựng hạ tầng thiết yếu và bố trí các hộ dân vào ở trong cụm tuyến bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra.

Hàng tháng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ phải có báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý bảo đảm bố trí vốn thuộc các chương trình: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển giao thông nông thôn; xây dựng, nâng cấp trường học; chương trình y tế và các chương trình khác theo quy định để giúp các địa phương hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư nhằm nâng cao điều kiện sống của các hộ dân đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện công tác thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư theo quy định.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng ngập lũ và các doanh nghiệp sản xuất, lắp dựng nhà ở để đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục ký khế ước vay vốn mua nhà ở trả chậm, bảo đảm tiến độ giải ngân.

5. Quỹ Hỗ trợ phát triển chuyển đủ vốn vay đầu tư tôn nền bán trả chậm và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm tuyến dân cư theo quy định; đồng thời kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục thu hồi nợ vay.

6. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, định kỳ báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng