UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong nông nghiệp

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp ở tỉnh ta đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần phát triển công nghiệp và xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện đời sống của nhân dân.

Cùng với việc phát triển sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư thiết bị, máy móc, điện, thuốc bảo vệ thực vật... và đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật đã cải thiện đáng kể điều kiện lao động trong nông nghiệp. Tuy vậy, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với lao động trong nông nghiệp vẫn còn xẩy ra, có nơi có lúc gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do lao động trong nông nghiệp chưa được tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện quy trình, quy phạm và các biện pháp phòng ngừa; các ngành và chính quyền địa phương các cấp chưa quan tâm đầy đủ đến công tác an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 8/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong nông nghiệp. ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy phạm pháp luật, quy trình, quy phạm an toàn- vệ sinh lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

1.1.Đài Phát thanh và Truyền hình chủ trì phối hợp với các ngành và đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình những gương điển hình tốt về thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động, đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phê phán những cơ sở và cá nhân chưa làm tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động trong nông nghiệp.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban ngành hữu quan, Hội nông dân, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên minh Các hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh xây dựng chương trình hành động về an toàn - vệ sinh lao động trong nông nghiệp, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh trong việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón và thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt và chăn nuôi.

1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường với hoạt động an toàn- vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.

1.4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo các ban ngành cấp huyện xây dựng phong trào nông dân thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đến tận các xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn về an toàn - vệ sinh lao động cho nông dân, cho các làng nghề, các trang trại, các cơ sở sản xuất có sử dụng thiết bị, điện, máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tiếp nhận và triển khai dự án tăng cường năng lực an toàn - vệ sinh lao động trong nông nghiệp do Bộ Lao động TB&XH và tổ chức lao động quốc tế ILO tài trợ.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các thiết bị, điện, máy, thuốc bảo vệ thực vật... và công tác quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, kiên quyết xử lý, kể cả đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

2.2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo ban hỗ trợ dự án về tăng cường năng lực an toàn - vệ sinh trong nông nghiệp (Dự án RAS/ 04/M01 /JPN) tổ chức thực hiện tốt và tranh thủ sự chỉ đạo của Ban dự án Trung ương, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc kịp thời thông báo về Sở Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB & XH tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh biết để xử lý.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ky