THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2007

CHỈ THỊ

Số 02/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII

__________________

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT-TW ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1077/2007/NQ /UBTVQH11 ngày 29 tháng 01 năm 2007 về ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII vào ngày Chủ nhật 20 tháng 5 năm 2007.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước, được tổ chức vào thời điểm cả nước đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phấn đấu giành những thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế.

Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khoá XII nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này là một trong những công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2007.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm, thể hiện đây là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử và sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các phương tiện vật chất phục vụ bầu cử, có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Đối với các đơn vị bầu cử còn khuyết đại biểu và các đơn vị hành chính mới chia tách, sáp nhập hoặc đơn vị hành chính thay đổi cấp có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức công tác bầu cử được pháp luật quy định, khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Văn hoá - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử và nắm vững những quy định của Luật, hướng dẫn của cơ quan nhà nước về thực hiện công tác bầu cử. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội, với ý thức làm chủ và tinh thần tự giác, mọi công dân cần thể hiện quyền lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đủ đức, tài làm đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới;

b) Bộ Giao thông vận tải, Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ đạo và có kế hoạch triển khai cụ thể nhằm bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử;

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng;

d) Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

đ) Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương, các Bộ, ngành trung ương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định của pháp luật.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên với Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử (thông qua Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ) để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 thành công tốt đẹp ./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng