ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2007

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thi hành pháp lệnh thú y

_____________________

Trong những năm qua, công tác thú y trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng trên từng lĩnh vực, nên đã hạn chế nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra đối với đàn gia súc, gia cầm không để xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người. Hàng năm đàn gia súc, gia cầm đều tăng góp phần giải quyết nhu cầu thực phẩm, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của Pháp lệnh Thú y ở một số địa phương còn chưa nghiêm, việc quản lý nhà nước về thú y còn lỏng lẻo, kiểm tra vệ sinh thú y đối với thức ăn chăn nuôi và quản lý sử dụng thuốc thú y còn nhiều tồn tại đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm; chưa có những biện pháp phòng chống dịch bệnh kiên quyết, kịp thời nên dịch bệnh đã xảy ra ở một số địa phương, gây thiệt hại cho sản xuất và tiêu dùng.

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện nghiêm Pháp lệnh Thú y; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Quán triệt sâu sắc Pháp lệnh Thú y, làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật với những hình thức phong phú trong tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, mọi tầng lớp nhân dân để họ hiểu, tôn trọng và thi hành đúng những quy định của Pháp lệnh và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y, Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng chống bệnh dại ở động vật và các văn bản quy phạm khác về công tác thú y.

2- Các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi động vật trên cạn, chim thú cảnh, động vật thủy sản phải thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi, thực hiện phòng bệnh bắt buộc, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật để tránh gây thiệt hại cho người và phòng nguy hiểm động vật.

3- Việc lưu thông động vật, sản phẩm động vật (kể cả thủy sản) phải được kiểm tra, kiểm dịch chặt chẽ; động vật giết mổ phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y và được thực hiện trong cơ sở giết mổ đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, được kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Thịt động vật lưu thông trên thị trường phải có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

4- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y phải có giấy phép và giấy đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền. Sản phẩm sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo tiêu chuẩn. Nghiêm cấm việc sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y giả, kém chất lượng làm thiệt hại cho sản xuất và người tiêu dùng.

5- Tổ chức, cá nhân hành nghề thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y, có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về thú y, pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hành nghề, tham gia công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật theo sự điều động của chính quyền và cơ quan thú y địa phương.

6- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Y tế, Tư pháp, Tài chính, Thương mại và Du lịch, Văn hóa Thông tin học, Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Hưng Yên tổ chức hướng dẫn các quy định pháp luật về thú y để mọi người dân đều biết, nắm vững và thực hiện.

7- UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai Pháp lệnh Thú y cùng các văn bản cụ thể hóa thi hành Pháp lệnh tới cơ sở.

8- Cơ quan thanh tra chuyên ngành về thú y phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra giám sát việc thi hành Pháp lệnh Thú y, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về thú y.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Thú y.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Quán