ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2008

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

_______________

Ngày 14/11/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp. Trước đây khi chưa có cơ quan chuyên trách thì hoạt động bán đấu giá tài sản chưa được tập trung, thống nhất, để đưa hoạt động này vào nề nếp, đúng quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần chỉ đạo và thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc chuyển giao hoặc ký hợp đồng ủy quyền, bán đấu giá tài sản đối với tài sản có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên, đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

2. Việc bán đấu giá tài sản để thi hành án đối với tài sản là động sản có giá trị dưới 10.000.000 (mười triệu đồng) mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải chuyển giao về Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp và làm thủ tục ký hợp đồng ủy quyền, bán đấu giá tài sản với Trung tâm, để tổ chức phiên bán đấu giá.

3. Hội đồng bán đấu giá tài sản có giá trị dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện khi tổ chức phiên bán đấu giá người điều hành phiên bán đấu giá là đấu giá viên. Trong trường hợp Hội đồng chưa có đấu giá viên, thì phải ký hợp đồng ủy quyền, bán đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, để tổ chức phiên bán đấu giá.

4. Các công ty cho thuê tài chính; các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh khi xử ký bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ, phải ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp (đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải bán đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản) để tổ chức phiên bán đấu giá.

5. Cơ quan chức năng có trách nhiệm đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản bán đấu giá phải đảm bảo đúng thủ tục, thời hạn pháp luật quy định (Điều 18; Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP).

6. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, nội dung Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ, làm chuyển biến về nhận thức đối với hoạt động bán đấu giá tài sản để đưa hoạt động này vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng Công báo, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan tổ chức liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời xem xét, giải quyết (qua Sở Tư Pháp tổng hợp chung)./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường