UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

___________________________

Trong thời gian qua, công tác lập quy hoạch xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được lãnh đạo các cấp chính quyền và ngành xây dựng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các đô thị được lập quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị cũng từng bước được triển khai, đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang và phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị - nông thôn, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, góp phần tích cực vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý kiến trúc, không gian đô thị tồn tại nhiều hạn chế và bất cập, chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng kịp thời, thiếu quy chế quản lý, quy định quản lý quy hoạch và một số trường hợp trong phương án quy hoạch chưa nghiên cứu sâu về tổ chức không gian, do đó làm ảnh hưởng đến công tác quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn.

Nhằm tăng cường công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, từng bước thay đổi diện mạo theo hướng văn minh, hiện đại, có bản sắc văn hóa và phát triển đô thị bền vững, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về kiến trúc, cảnh quan trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tổ chức phổ biến đến UBND cấp huyện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kiến trúc đô thị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp huyện về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị (QLKTĐT).

Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quy chế QLKTĐT trong các đô thị; đồng thời, báo cáo về UBND tỉnh theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về những khó khăn, vướng mắc và những sai phạm về quản lý kiến trúc đô thị để kịp thời chỉ đạo.

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban ngành tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật quản lý nhà nước về kiến trúc đô thị; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc liên quan đến các lĩnh vực về quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, văn hóa, thông tin, truyền thông, giao thông, tài nguyên, môi trường, công nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác tham gia phối hợp cùng UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc đảm bảo văn minh và mỹ quan đô thị.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện về bộ mặt kiến trúc đô thị trên địa bàn do mình quản lý và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Công Thương thực hiện chức năng tham mưu ban hành, điều chỉnh Quy chế QLKTĐT theo quy định; lưu giữ quy chế, giải thích, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân về thực hiện Quy chế QLKTĐT.

Chỉ đạo công tác lập, điều chỉnh, bổ sung Quy chế QLKTĐT; tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt và trình ban hành Quy chế QLKTĐT cho các đô thị trên địa bàn mình quản lý theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Quy chế QLKTĐT tại địa bàn mình quản lý; chỉ đạo xử phạt, cưỡng chế theo thẩm quyền các trường hợp cố tình vi phạm Quy chế QLKTĐT theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Công Thương thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (ban hành kèm theo Quyết định số 326/QĐ-SXD ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Sở Xây dựng về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị).

4.Chủ tịch UBND phường, thị trấn chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế QLKTĐT trên địa bàn mình quản lý; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo người có thẩm quyền cao hơn để giải quyết; đồng thời, thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (kèm theo Quyết định số 326/QĐ-SXD).

5. Quy chế QLKTĐT phải được phổ biến công khai, minh bạch để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện. Quy chế này phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để mọi người biết, hiểu và tự giác thực hiện theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang và các đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện Quy chế QLKTĐT; đồng thời, giám sát việc triển khai thực hiện và việc xử lý các sai phạm về Quy chế QLKTĐT; các tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm về Quy chế QLKTĐT đến chính quyền các cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về Quy chế QLKTĐT được cấp có thẩm quyền ban hành, thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang khi có nhu cầu tham gia trong hoạt động xây dựng phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện theo Quy chế QLKTĐT và các quy định khác của pháp luật về xây dựng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Thành Lập