UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 03/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1997
CHỉ THị

CHỈ THỊ

Về việc quản lý và sử dụng đất đồi núi

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 1300 ha đất đồi núi, tập trung ở các huyện Quế Võ, Tiên Sơn, thị xã Bắc Ninh... Đây là tài nguyên rất quý đối với tỉnh và cần được đầu tư, sử dụng triệt để với mục đích xây dựng thành những khu vườn rừng cảnh quan, sinh thái gắn với các điểm Di tích Lịch sử và văn hoá. Tuy vậy, trong thời gian vừa qua và hiện nay tình trạng lấn chiếm, khai thác đất đá tự do trên đồi núi đang diễn ra khá phổ biến; trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1- Nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân tự do lấn chiếm, khai thác bừa bãi đất đồi núi. Việc khai thác đất đá và sử dụng đất đồi núi phải được thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đất đai.

2- Sở Địa chính, Chi cục Kiểm lâm và UBND các huyện, thị xã theo chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp, tổ chức kiểm tra, rà soát, xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp tự do khai thác lấy đất đồi núi trái pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/6/1997.

3- Chi cục Kiểm lâm khẩn trương xây dựng dự án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đồi núi trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh, đồng thời tranh thủ nguồn vốn của Chương trình 327 và các nguồn khác sử dụng có hiệu quả đất đồi núi vào mục đích lâm - nông nghiệp; Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch cân đối giải quyết vốn thoả đáng cho nhiệm vụ này nhằm bảo vệ, tôn tạo và khai thác hiệu quả toàn bộ quỹ đất đồi núi trên địa bàn tỉnh./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo