UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1998

CHỈ THỊ

CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

V/v nghiêm cấm khai thác khoáng sản trái phép trên các sông và triển sông thuộc địa bàn thành phố Đà Nng

________________________

Hiện nay, trên các sông và triền sông Yên, Cu Đê, Túy Loan, Cẩm Lệ và Vĩnh Điện (thuộc địa bàn thành phố) đang diễn ra khá phổ biến tình trạng khai thác khoáng sản (cát, cuội, sỏi, sạn, vàng sa khoáng) trái phép, gây nên sụt lở bờ sông, nhiễm bẩn nguồn nước sạch, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân v.v...

Để chân chỉnh tình hình trên, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, UBND thành phố chỉ thị:

1- Cát, cuội, sỏi, sạn, vàng sa khoáng là tài nguyên khoáng sản phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trên các sông và triền sông thuộc địa bàn thành phố Đà Năng. Việc khai thác các loại khoáng sản nêu trên phải tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Khoáng sản, các quy định của Nhà nước có liên quan và Quyết định số 3619/QĐ-UB ngày 27-9-1997 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố.

2- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác các loại khoáng sản nêu trên đều phải lập thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định vạ chỉ được tiến hành việc khai thác sau khi được UBND thành phố cấp giấy phép khai thác. Việc khai thác phải theo đúng nội dung đã ghi trong giấy phép. Mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện nơi có các sông nói trên và các ngành có liên quan triển khai ngay đợt tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân dân các văn bản của Nhà nước có liên quan đến công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, cụ thể: Luật Khoáng sản ngày 20-3-1996, các nghị định của Chính phủ: NĐ 68/CP ngày 01-11-1996 quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản, Nghị định 26/CP ngày 26-3-1996 về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, NĐ 35/CP ngày 23- 11- 1997 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản; Quyết định số 3619/QĐ-UB ngày 27-9-1997 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các văn bản khác có liên quan.

4- Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu và các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 35/CP ngày 23-11-1997 quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Việc kiểm tra, thanh tra phải tiến hành thường xuyên nhưng trước mắt mở đợt kiểm tra tập trung cao điểm từ nay đến 31- 3- 1998. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải báo cáo cụ thể về UBND thành phố trước ngày 15-4-1998.

Sở Công nghiệp phối hợp với Sở Tài chính - vật giá đề xuất UBND thành phố quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho đợt kiểm tra tập trung trong thời giạn trên.

Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch UBND các địa phương và thủ trưởng các ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBNB thành phố. Giao Văn phòng UBND thành phố thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Phước Chính