UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, trong thời gian qua ƯBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chủ trương, sắp xếp được một số doanh nghiệp Nhà nước, đưa công tác này dần vào nề nếp và đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, so với thực tê việc triển khai chưa đạt yêu cầu, đặc biệt việc thực hiện công tác cổ phần hóa còn rất chậm, từ khi có chủ trương cổ phần hóa đến nay chỉ triển khai được 2/7 đạt 28,57% số doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ phê duyệt và 2/67 đạt 2,98% số doanh nghiệp Nhà nước do thành phố quản lý (trừ 01 doanh nghiệp cố phần bộ phận), hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, tiếp tục giảm sút và có dấu hiệu trí trệ. Ngoài những nguyên nhân khách quan chung như cơ chế, chính sách chưa đầy đủ; tình hình hoạt động từng doanh nghiệp có những khó khăn nhất định, trong thực tế còn có những nguyên nhân chủ quan đã trì kéo quá trình cổ phần hóa như lãnh đạo các doanh nghiệp còn ỷ lại, muôn dựa dẫm vào sự bao câp của Nhà nước để tồn tại; chưa tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp thông suốt chủ trương này...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, líy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Giám đốc kiêm Trưởng ban đổi mới quản lý tại những doanh nghiệp đã có chủ trương cố phần hóa trong năm 1998 gồm : Công ty Cung ứng tàu biến Đà Năng, Công ty Cung ứng và Phát triển kỹ thuật thủy sản Đà Năng, Công ty Dâu tằm Đà Năng, Công ty Vận tải khách và Dịch vụ thương mại Đà Năng gửi Phương án và Điều lệ cho Ban Đồi mới quản lý doanh nghiệp thành phô' Đà Năng trước ngày 16 tháng 3 năm 1999 đề sớm được thấm định giá trị doanh nghiệp; sửa đổi, bồ sung hoàn chỉnh và phê duyệt, trình ƯBND thành phô quyết định chuyền sang Công ty cố phần từ ngày 01 tháng 4 năm 1999.

2- Giám đốc các doanh nghiệp đã có chủ trương cổ phần hóa trong năm 1999 của thành phố Đà Nẵng gồm : Công ty In Đà Nẵng, Công ty Xây lắp điện Đà Nẵng, Công ty Nhựa Đà Nẵng, Công ty Vận tải ô tô và Dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng và Công ty Vật liệu xây dựng - Xây lắp - Kinh doanh nhà Đà Nẵng triển khai ngay việc tuyên truyền giải thích chủ trương cố phần hóa cho người lao động, chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, công nợ, tài sản, nhà xưởng, vật kiến trúc, vật tư hàng hóa ứ đọng, kém phẩm chất và hướng giải quyết, danh sách lao động, lao động nghèo, chi phí cố phần, thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp... đế có điều kiện thuận lợi triển khai nhanh các thủ tục kế tiếp chuyển sang Công ty cố phần sau khi có quyết định phê duyệt danh sách cồ phần hóa năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp (tât cả các Sở phải thành lập Ban ĐMQLDN) của các Sở Thủy sản - Nông - Lâm, Giao thông - Công chính, Thương mại, Công nghiệp, Xây dựng, Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo và tăng cường công tác kiếm tra, đôn đôc việc thực hiện Chỉ thị này.

4- trưởng ban Ban Đồi mới quản lý doanh nghiệp thành phô Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Xác định giá trị doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và tháo gờ hoặc đề xuất tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các ngành, đơn vị tố chức triển khai ngay và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện của mình.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh