ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNGCHIẾN DỊCH TĂNG CƯỜNG TRUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ SỨC KHỎE SINHSẢN/KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2007

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêukế hoạch 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ và Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW củaBộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóagia đình” (sau đây viết tắt là DS/KHHGĐ). Để góp phần thực hiện mục tiêu quốcgia trên lĩnh vực DS/KHHGĐ thành phố Cần Thơphấn đấu giảm tỷ lệ sinh là 0,3‰, quy mô dânsố thành phố khoảng 1.159 nghìn người, kiểm soát chặt chẽ cơ cấu dân số khisinh, đạt được tiến bộ trong việc nâng cao chất lượng dân số.

Để đạt được mục tiêu trên và tạo tiền đề thựchiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của thành phố, Ủyban nhân dân thành phố phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận độnglồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (sau đây gọi tắt làChiến dịch) và chỉ thị:

1. Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em thành phố phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Ytế xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chiến dịch năm 2007 trên địabàn thành phố. Chiến dịch thực hiện làm 2 đợt: Đợt I triển khai ở 100% xã,phường, thị trấn trong thời gian từ ngày 01 tháng 3 năm 2007 đến ngày 01 tháng5 năm 2007, nhằm phấn đấu đạt và vượt 80% chỉ tiêu vận động thực hiện kế hoạchhóa gia đình (sau đây gọi tắt là KHHGĐ) năm 2007; đợt II dự kiến thực hiện từngày 01 tháng 8 năm 2007 đến ngày 31 tháng 8 năm 2007, để phấn đấu 100% xã,phường, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu thực hiện KHHGĐ năm 2007; củng cố, nângcao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên ở cơ sở,tăng cường truyền thông vận động thực hiện không có người sinh con thứ ba trởlên.

2. Các giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngànhcó liên quan, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Sở Văn hóa -Thông tin đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác truyên truyền vềChiến dịch, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhândân về các nội dung:

a. Mục tiêu của Chiến dịch:

Huy động sựtham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận độngvà tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình(sau đây viết tắt là SKSS/KHHGĐ), đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng trong độtuổi sinh đẻ, ưu tiên cho các vùng đông dân có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ3 cao và vùng khó khăn về kinh tế, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sócSKSS/KHHGĐ và thực hiện chỉ tiêu DS - KHHGĐ năm 2007.

b. Các hoạt động chủ yếu của Chiến dịch:

- Tăng cường truyên truyền vận động:

+ Mục tiêu: tạo môi trường thuận lợi cho việccung cấp các dịch vụ SKSS/KHHGĐ trong Chiến dịch, góp phần tạo nhu cầu vàchuyển đổi hành vi của các nhóm đối tượng trong thực hành chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

+ Nội dung tuyên truyền: khuyến khích chấp nhậnmô hình gia đình ít con, cung cấp kiến thức về SKSS/KHHGĐ, vận động đối tượngchấp nhận và thực hiện các biện pháp KHHGĐ, ủng hộ và tham gia các hoạt độngcủa Chiến dịch.

+ Đối tượng tuyên truyền: tập trung tuyên truyền,vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện và chưa sẵn sàngchấp nhận thực hiện các biện pháp KHHGĐ, đối tượng sinh con một bề, đối tượngcó khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ, quan tâm cung cấp kiếnthức cho vị thành niên và thanh niên (kể cả nam và nữ).

+ Hình thức tuyên truyền: sử dụng kênh truyềnthông, tài liệu tuyên truyền thích hợp với các nhóm đối tượng, kết hợp tuyêntruyền đại chúng với tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt nhóm, tư vấntại nhà, cấp phát tài liệu; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, treo các băngrôn tuyên truyền trong các ngày cao điểm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cácbiện pháp tránh thai hiện đại để đối tượng có nhu cầu chủ động lựa chọn và tíchcực thực hiện; các hoạt động tuyên truyền được tổ chức trước, trong và sauChiến dịch.

- Cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ trong Chiếndịch:

+ Tư vấn chămsóc SKSS/KHHGĐ: triển khai thực hiện tư vấn giúp khách hàng có đầy đủ thông tincần thiết, phù hợp về các biện pháp tránh thai, chăm sóc thai phụ; phòng, chốngcác bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, để chủ động chấp nhận, thực hiện các biệnpháp KHHGĐ, tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS.

+ Kế hoạch hóa gia đình: cung cấp dịch vụ kỹthuật các biện pháp KHHGĐ bao gồm triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, thuốc tiêmtránh thai, thuốc cấy tránh thai, bao cao su, thuốc viên tránh thai và các biệnpháp tránh thai thông dụng khác.

+ Phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinhsản: tổ chức khám phụ khoa, xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh thường gặp, điềutrị các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản thông thường, nhằm tạo điều kiện thuậnlợi cho đối tượng chấp nhận các biện pháp KHHGĐ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyệncần xem đây là công tác trọng tâm trong năm 2007 của địa phương; đồng thời, cókế hoạch tổ chức thực hiện Chiến dịch, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công thànhviên chỉ đạo cơ sở, tạo điều kiện tốt để thực hiện dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại địaphương; tổ chức kiểm tra đôn đốc thực hiện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đượcgiao.

4. Giám đốc Sở Y tế chủ trì tổ chức thựchiện các hoạt động cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ theo chỉ tiêu được giao, chỉ đạohướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dịch vụ SKSS/KHHGĐ cungcấp trong Chiến dịch theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc SKSScủa Bộ Y tế; đảm bảo cho các đối tượng có nhu cầu thực hiện dịch vụ được tư vấnvà cung cấp dịch vụ phù hợp; chỉ đạo và huy động các bệnh viện trên địa bàn,các phòng y tế quận, huyện tham gia các hoạt động của Chiến dịch, huy động vàđảm bảo trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, thuốc thiết yếu phục vụ việc cung cấpdịch vụ SKSS/KHHGĐ theo kế hoạch Chiến dịch; chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sátchuyên môn kỹ thuật các dịch vụ SKSS/KHHGĐ cung cấp trong Chiến dịch; báo cáođịnh kỳ, báo cáo nhanh kết quả cung cấp các dịch vụ cho Ban Chỉ đạo Chiến dịchthành phố.

5. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hỗtrợ, cấp phát kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chiến dịch. Ngoài kinhphí của thành phố phân bổ, các Ủy ban nhân dân quận, huyện và xã, phường, thịtrấn cần hỗ trợ thêm kinh phí, vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động phụcvụ cho chương trình dân số nói chung và Chiến dịch tại địa phương nói riêng,thực hiện chính sách hỗ trợ và điều trị cho đối tượng triệt sản có hoàn cảnhkhó khăn, đối tượng triệt sản cơ hội trong Chiến dịch.

6. Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻem thành phố bảo đảm nguồn lực, quản lý việc sử dụng kinh phí Chiến dịch, chủtrì quản lý, điều phối hoạt động giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các thànhviên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố; phối hợp với các cơ quanthông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt côngtác tuyên truyền và đưa tin; vận động và hỗ trợ các đối tượng thực hiện KHHGĐ,tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, chỉ đạo vàtổ chức thu thập, cung cấp thông tin về hoạt động của Chiến dịch và tổ chức sơkết, tổng kết việc thực hiện Chiến dịch.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch truyền thông, vận độnglồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố cótrách nhiệm tổ chức, triển khai, kiểm tra theo dõi việc thực hiện của các sở,ban, ngành và địa phương có liên quan, thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dânthành phố để chỉ đạo kịp thời.

Chỉ thị có hiệu lực sau mười ngày và đăng trênBáo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTô Minh Giới