CHỈ THỊ
CHỈ THỊ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 04/2008/CT-BTC NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2008  

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH,HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN,
PHÒNG CHỐNG PHIỀN HÀ, SÁCHNHIỄU, TIÊU CỰC TRONG NGÀNH HẢI QUAN NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO
HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Nhằm thực hiện mụctiêu của Chính phủ về tạo thuận lợi cho thương mại, phát triển đầu tư trongnước, nước ngoài và phát triển du lịch, bảo vệ cộng đồng, an ninh quốc gia, hỗtrợ Việt Nam thực hiện các cam kết của Tổ chức thương mại thế giới, trong đó cómục tiêu tạo thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ và BộTài chính đã chỉ đạo ngành Hải quan triển khai Chương trình cải cách, hiện đạihóa hải quan. Nhiều kế hoạch cụ thể đã được phê duyệt: thực hiện thí điểm thôngquan điện tử theo Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướngChính phủ, thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quangiai đoạn 2004 - 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 16/3/2004và Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2008 - 2010ban hành kèm theo Quyết định 456/QĐ-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tàichính.

Quá trìnhtriển khai Chương trình cải cách, hiện đại hóa hải quan mà Tổng cục Hải quanthực hiện thời gian qua đã đạt được một số kết quả: quản lý rủi ro đã bước đầuđược triển khai áp dụng trong hoạt động hải quan; thủ tục hải quan đã đơn giản,thuận lợi hơn, bước đầu được chuẩn hóa theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế,được cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ; nhận thức của cánbộ, công chức hải quan về cải cách, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chínhtạo thuận lợi cho doanh nghiệp đã được nâng lên.

Tuy nhiên,so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, nhìn chung công tác cải cách, hiện đại hóahải quan vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, tiến độ triển khai còn chậm, chưa đồngbộ; một bộ phận cán bộ, công chức hải quan không tích cực ủng hộ hoặc tỏ tháiđộ hoài nghi về mục tiêu của chương trình cải cách, hiện đại hóa hải quan; tìnhtrạng cán bộ, công chức hải quan gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp hoặctiêu cực, cố tình làm trái quy định để vụ lợi khi thực thi công vụ vẫn còn.Điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai Chương trình cải cách,hiện đại hóa hải quan và mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Để tạothuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và du lịch, góp phần nâng caonăng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầuTổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tốt các công việc sau đây:

1- Đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch cải cách, hiện đại hóahải quan giai đoạn 2008 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BTC ngày14/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tiến độ thực hiện Dự án “Hiện đại hóaHải quan” sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới.

Lãnh đạo các cấp trong ngành Hải quan cần tiếp tục quántriệt nghiêm túc và sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức hải quan về mụctiêu, yêu cầu và kế hoạch triển khai các chương trình cải cách, hiện đại hóaHải quan.

2- Khẩntrương sơ kết việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử giai đoạn 2 và mở rộngtrong hoạt động hải quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất,nhập khẩu.

3- Về cảicách thủ tục hải quan: Rà soát, sửa đổi và đơn giản hóa các thủ tục có liênquan đến hoạt động xuất, nhập khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồngthời tập trung rà soát, sửa đổi để thống nhất thủ tục hải quan áp dụng chophương thức thủ công truyền thống và giao dịch điện tử. Triển khai ngay việcchuẩn bị cho xây dựng Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát hải quan trên cơ sở kết hợp việc quy định về thủ tục hải quan điện tử vớisửa đổi Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điềucủa Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan.

4- Tăngcường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trongcác lĩnh vực: Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xác định trịgiá, chống gian lận về số lượng, chủng loại, ưu đãi đầu tư về thuế, trong quảnlý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu,… nhằm chống thất thu thuế, tạo điều kiệncho sản xuất trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tổ chức triển khai thực hiện cácbiện pháp khắc phục tình trạng phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khôngthống nhất, xác định giá, thuế suất, ưu đãi thuế,… không đúng quy định; Cụctrưởng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ratình trạng này.

5- Sơ kết,đánh giá kết quả thực hiện trong ngành Hải quan Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấnchỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân vàdoanh nghiệp.

Tiếp tụcquán triệt và đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của BộTài chính về phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính,phòng chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cánbộ, công chức Hải quan.

Thủ trưởngcác cấp trong ngành Hải quan phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểmtra công vụ và hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan cơ sở, nâng cao chấtlượng và hiệu quả của các hoạt động tự kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất.Xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp gây phiền hà,sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ, xử lý nghiêm khắc trách nhiệmngười đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong đơnvị hoặc trong lĩnh vực mình phụ trách.

6- Cùng vớiviệc tiếp tục thực hiện có hiệu quả thiết thực cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tổng cục Hải quan phải đẩy mạnh hơn nữacông tác giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức nghề nghiệp và ý thức tráchnhiệm với công tác tài chính, công tác hải quan; đưa nội dung này vào nội dungđào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm và lồng ghép vào công việc chuyên mônthường xuyên; làm cho đội ngũ cán bộ, công chức hải quan nhận thức đầy đủ vànâng cao lòng tự hào nghề nghiệp, dũng cảm đấu tranh với những tiêu cực, saiphạm phát sinh trong công việc hàng ngày.

7- Tổng cụcThuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan hoàn thiệnhệ thống thông tin phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Các đơn vị khác thuộc BộTài chính có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Tổng cục Hải quan thực hiện cácchương trình về cải cách, hiện đại hóa hải quan.

8- Trên cơsở Chỉ thị này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo, triểnkhai cụ thể trong ngành Hải quan; Thủ trưởng các cấp trong ngành Hải quan phốihợp với cấp uỷ Đảng cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bànquản lý có biện pháp tổ chức triển khai cụ thể.

Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Tổng cục Hải quan tổchức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Tổng cục Hải quan và các đơn vịthuộc Tổng cục Hải quan. Định kỳ 3 tháng có báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính vềtình hình thực hiện Chỉ thị này./.

BỘ TRƯỞNG

Vũ Văn Ninh