UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHÔ ĐÀ NẴNG

V/v triệt dể tiết kiệm trên dịa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, trong năm 1999 tình hình thời tiết còn diễn biến bất thường. Từ đầu năm đến nay khô hạn đã xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt nước về các hồ rất ít, khả năng các nhà máy thủy điện phát không đủ công suất, do đó sẽ dẫn đến thiếu điện trong mùa khô năm nay.

Để thực hiện Chỉ thị số 02/1999/CT-BCN ngày 11 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt, bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất và đời sông của nhân dân, úy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Điện là dạng năng lượng rất quý, nên phải được quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Nghiêm câm tất cả các tố chức, cá nhân cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn thành phô vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng điện của Nhà nước. Tất cả các hộ sử dụng điện (tồ chức, cá nhân) đều phải thực hiện triệt đề tiết kiệm tôi thiều 10% lượng điện theo định mức, kế hoạch giao hoặc theo hợp đồng ký năm 1999 giữa bên cung ứng và sử dụng điện.

2- Các đơn vị sản xuất phải tố chức hợp lý dây chuyền sản xuất, giảm thâp nhất định mức tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm; nâng cao hệ số công suât sử dụng, giảm hoặc không sản xuất các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, sắp xếp sản xuất trong giờ thấp điếm; chuẩn bị tốt nguồn diesel tại chỗ để phục vụ sản xuât khi cần.

3- Các tổ chức, cá nhân hạn chế tôi đa việc sử dụng các thiết bị tiêu hao năng lượng điện nhiều như máy điều hòa nhiệt độ, máy sản xuât nước đá, bình nóng lạnh, bếp điện... nhất là trong giờ cao điểm; thắp sáng biển hiệu, trang trí, quảng cáo và sử dụng điện chiếu sáng công cộng, các khu vui chơi, giải trí phải hợp lý.

4- Sở Công nghiệp phối hợp với Công ty Điện lực 3 và Điện lực Đà Năng, bằng mọi khả năng, nghiên cứu đề ra và thực hiện các phương án tôi líu trong vận hành, điều độ cũng như chuẩn bị tốt hệ thông lưới điện, nguồn diesel dự phòng đế đảm bảo cung cấp đủ điện ồn định, an toàn cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, các nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt của nhân dân và các địa bàn trọng điềm khác trên dịa bàn thành phô. Khi cắt điện theo quy định phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất trước hai ngày đề các hộ sử dụng điện chủ động sắp xếp việc sử dụng điện hiệu quả nhất.

5- Sở Công nghiệp có trách nhiệm phôi hợp với Điện lực Đà Nẵng tham mưu cho ƯBND thành phố phương án, biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và điều hòa phụ tải trên địa bàn một cách hợp lý, hiệu quả và hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất cũng như đời sông nhân dân; tố chức kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện theo quy định và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về cung ứng và sử dụng điện; tồ chức rút kinh nghiệm đế kịp thời đề xuất khen thưởng thích đáng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt Chỉ thị này.

6- Các cấp lãnh đạo có trách nhiệm phôi hợp với cấp ủy Đảng, đoàn thề trong cơ quan, đơn vị mình tố chức kiểm tra thường xuyên, tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, đúng quy định.

7- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẳng, Báo Đà Năng có trách nhiệm phôi hợp chặt chẽ với Sớ Công nghiệp, Điện lực Đà Năng tuyên truyền rộng rãi việc triệt đế tiết kiệm điện đế dành điện cho sản xuất, sinh hoạt và các yêu cầu câp thiết khác.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai ngay và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện của mình.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

NGUYỄN BÁ THANH

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHÔ ĐÀ NẴNG

V/v đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, trong thời gian qua ƯBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chủ trương, sắp xếp được một số doanh nghiệp Nhà nước, đưa công tác này dần vào nề nếp và đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, so với thực tê việc triển khai chưa đạt yêu cầu, đặc biệt việc thực hiện công tác cồ phần hóa còn rât chậm, từ khi có chủ trương cố phần hóa đến nay chỉ triển khai được 2/7 đạt 28,57% số doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ phê duyệt và 2/67 đạt 2,98% số doanh nghiệp Nhà nước do thành phô quản lý (trừ 01 doanh nghiệp cố phần bộ phận), hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, tiếp tục giảm sút và có dâu hiệu trì trệ. Ngoài những nguyên nhân khách quan chung như cơ chế, chính sách chưa đầy đủ; tình hình hoạt động từng doanh nghiệp có những khó khăn nhất định, trong thực tê" còn có những nguyên nhân chủ quan đã trì kéo quá trình cồ phần hóa như lãnh đạo các doanh nghiệp còn ỷ lại, muôn dựa dẫm vào sự bao câp của Nhà nước đế tồn tại; chưa tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp thông suốt chủ trương này...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao ký cương, kỷ luật trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, líy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Giám đốc kiêm Trưởng ban đổi mới quản lý tại những doanh nghiệp đã có chủ trương cố phần hóa trong năm 1998 gồm : Công ty Cung ứng tàu biến Đà Năng, Công ty Cung ứng và Phát triển kỹ thuật thủy sản Đà Năng, Công ty Dâu tằm Đà Năng, Công ty Vận tải khách và Dịch vụ thương mại Đà Năng gửi Phương án và Điều lệ cho Ban Đồi mới quản lý doanh nghiệp thành phô' Đà Năng trước ngày 16 tháng 3 năm 1999 đề sớm được thấm định giá trị doanh nghiệp; sửa đổi, bồ sung hoàn chỉnh và phê duyệt, trình ƯBND thành phô quyết định chuyền sang Công ty cố phần từ ngày 01 tháng 4 năm 1999.

2- Giám đốc các doanh nghiệp đã có chủ trương cồ phần hóa trong năm 1999 của thành phô Đà Năng gồm : Công ty In Đà Năng, Công ty Xây lắp điện Đà Năng, Công ty Nhựa Đà Năng, Công ty Vận tải ô tô và Dịch vụ tổng hợp Đà Năng và Công ty Vật liệu xây dựng - Xây lắp - Kinh doanh nhà Đà Năng triển khai ngay việc tuyên truyền giải thích chủ trương cố phần hóa cho người lao động, chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, công nợ, tài sản, nhà xưởng, vật kiến trúc, vật tư hàng hóa ứ đọng, kém phẩm chất và hướng giải quyết, danh sách lao động, lao động nghèo, chi phí cố phần, thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp... đế có điều kiện thuận lợi triển khai nhanh các thủ tục kế tiếp chuyển sang Công ty cố phần sau khi có quyết định phê duyệt danh sách cồ phần hóa năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp (tât cả các Sở phải thành lập Ban ĐMQLDN) của các Sở Thủy sản - Nông - Lâm, Giao thông - Công chính, Thương mại, Công nghiệp, Xây dựng, Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo và tăng cường công tác kiếm tra, đôn đôc việc thực hiện Chỉ thị này.

4- trưởng ban Ban Đồi mới quản lý doanh nghiệp thành phô Đà Năng, Chủ tịch Hội đồng Xác định giá trị doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và tháo gờ hoặc đề xuất tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các ngành, đơn vị tố chức triển khai ngay và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện của mình.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh