UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý chất luợng tôm giống

______________

Trong những năm qua, nghề nuôi tôm tỉnh ta phát triển khá nhanh, tương đối ổn định, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Đến nay toàn tỉnh có trên 2.500 ha diện tích nuôi tôm, phân bố trên 5 huyện, thị xã, trong đó tôm sú vẫn là đối tượng nuôi quan trọng của nhiều vùng trong tỉnh. Tuy nhiên, việc nuồi tôm hàng năm thường gặp nhiều khó khăn, nhất là vào đầu vụ do nguồn giống sản xuất trong tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu, nên phải nhập giống từ các tỉnh khác bằng nhiều con đường khác nhau, không kiểm soát được chất lượng, dẫn đến tình trạng dịch bệnh hàng năm xẩy ra khá nhiều, gây thiệt hại cho người sản xuất.

Hiện nay tình trạng con giống kém chất lượng, giống chưa được quản lý kiểm dịch theo qui định vẫn còn khá phổ biến. Để góp phần giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo cho vụ nuôi tôm năm 2006 tiếp tục giành được thắng lợi toàn diện, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện ven biển, thị xã Hà

Tĩnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1.ủy ban nhân dân các huyện ven biển và thị xã Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thủy sản chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống, cơ sở nuôi tôm thực hiện tốt các biện pháp, phương án phòng, chống nhằm ngăn chặn và dập tắt kịp thời các loại mầm bệnh, dịch bệnh có thể xẩy ra, cụ thể:

+ Các cơ sở nuôi tôm: Cần quản lý chặt chẽ nguồn tôm giống nhập từ các tỉnh khác về ươm nuôi: Tôm giống mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, địa chỉ
tin cậy và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm dịch. Trường hợp phát hiện tôm giống không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận kiểm dịch
hoặc giống qua ươm nuôi tại các cơ sở kinh doanh nhưng chưa được Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiểm dịch, thì yêu cầu không được thả giống xuống
ao nuôi, và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định. Các vùng nuôi tập trung cần tổ chức mua cùng cơ sở sản xuất để thuận lợi cho việc kiểm tra nguồn gốc, chất lượng giống, kiểm soát mầm bệnh.

+ Các cơ sở kinh doanh tôm giống: Phải xây dựng khu ươm nuôi đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định; tôm giống mua về phải được ươm trong ao ươm tối thiểu 14 ngày, được Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực tiếp kiểm dịch, khi có kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu mới được bán cho nhân dân.

+ Các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn: Phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về sản xuất và kiểm dịch tôm giống trước khi xuất bán. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khi phát hiện tôm bố mẹ, tôm giống, tôm thương phẩm bị nhiễm virus đốm trắng, và các loại bệnh nguy hiểm khác, cần phối hợp với Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản xử lý kịp thời.

2.Sở Thủy sản chỉ đạo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với UBND các huyện ven biển, thị xã Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan:

+ Kiểm tra tôm bố mẹ theo tiêu chuẩn ngành tại các cơ sở sản xuất, ươm nuôi tôm giống trên địa bàn toàn tỉnh; lấy mẫu kiểm tra các mầm bệnh nguy hiểm đặc biệt là virus Đốm trắng (WSSV) và một số mâm bệnh nguy hiểm khác như: Đầu vàng (YHV/GAV), Taura (TSV)... nếu phát hiện thấy tôm bị nhiễm virut thì hủy bỏ, trường hợp tôm đã sinh sản bị nhiễm virus thì hủy diệtcả tôm bố mẹ và tôm con do chính tôm bố mẹ bị nhiễm virus sinh ra.

+ Kiểm tra, kiểm soát, theo dõi, quản lý chặt chẽ chất lượng tôm giống trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý dịch bệnh; và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý giống.

3.Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tôm giống phải thục hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng tôm giống; thực hiện việc khai báo kiểm dịch (kể cả giống bố mẹ) và thực hiện đóng phí, lệ phí đầy đủ theo qui định; nếu sai phạm, gây ra thiệt hại phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4.Giao Sở Thủy sản Hà Tĩnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tập họp tình hình, báo cáo kết quả kịp thời cho UBND tỉnh.UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Thủy sản, Chủ tịch UBND các huyện ven biển và thị xã Hà Tĩnh và thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan và căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Minh Kỳ