ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 1998

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới

________________________

Trong những năm qua, việc thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ở các địa phương, đơn vị đã thu được một số kết quả. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc củng cố, ổn định mọi mặt ở từng đơn vị cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, cũng còn một vài địa phương, đơn vị chưa chú trọng thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Các danh mục bí mật nhà nước chưa được lập đầy đủ, các nội quy, quy chế xây dựng chưa chặt chẽ.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 267/TTg ngày 24/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ THỊ các địa phương, đơn vị tiến hành làm tốt các nhiệm vụ sau:

1- Quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ công nhân viên chức ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay. Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác này ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

2- Xây dựng, lập xong danh mục bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở, đồng thời hoàn thành các thủ tục báo cáo và trình phê duyệt với Hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước cấp tỉnh trong tháng 5/1998.

3- Từng địa phương, cơ quan, đơn vị (kể cả các đơn vị của Trung ương đóng tại Hưng Yên) thành lập tổ công tác thực hiện pháp lệnh bí mật nhà nước do đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành đoàn thể trực tiếp phụ trách. Các thành viên của tổ công tác gồm: Công an, Tư pháp, Văn phòng, tổ chức và bộ phận bảo mật lưu trữ do Công an làm nòng cốt tiến hành từng bước công việc theo quy chế ban hành kèm theo Nghị định 84/HĐBT ngày 9/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ).

4- Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước sâu rộng trong nhân dân và cán bộ công nhân viên chức nâng cao nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các đơn vị của Trung ương đóng tại địa phương khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định và báo cáo thường xuyên về Thường trực Hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước tỉnh (Văn phòng UBND và Công an tỉnh).

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Đình Phú