UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2001

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Triển khai thực hiện Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8-12-2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

__________________________

Ngày 8 tháng 12 năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực (gọi tắt là Nghị định 75). Ngày 5 tháng 3 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg , về việc triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực. Để triển khai thực hiện các văn bản nói trên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị :

1. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về cổng chứng, chứng thực để mọi công dân, tổ chức hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định về công chứng, chứng thực, tránh tình trạng tập trung các yêu cầu công chứng, chứng thực gây ra hiện tượng ùn tắc, quá tải ở Phòng Công chứng, lãng phí thời gian và vật chât của công dân và tổ chức.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Uy ban nhân dân thành phố đã ban hành có nội dung liên quan đến công chứng, chứng thực, trên cơ sở đó mà đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp với Nghị định 75; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu, đề xuất việc phân chia thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phồ, kiểm tra việc thực hiện công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn quận, huyện, xã, phường.

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tài chính-Vật giá và các cơ quan có liên quan, tiến hành rà soát lại tổ chức, biên chế, trụ sở, phương tiện làm việc và cơ sở vật chất, bảo đảm cho Phòng Công chứng số 1 thành phố đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điều 26 Nghị định 75.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm :

- Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho hoạt động chứng thực của địa phương;

- Ủy quyền bằng văn bản cho Trưởng phòng Tư pháp thực hiện công tác chứng thực ở cấp mình, đồng thời bố trí cán bộ Tư pháp có trình độ cử nhân Luật chuyên trách giúp Trưởng phòng Tư pháp thực hiện công tác chứng thực. Trưởng phòng Tư pháp ký văn bản chứng thực với tư cách "thừa ủy quyền" và đóng dấu UBND cấp huyện ;

- Chỉ đạo UBND xã, phường bố trí ổn định người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 và Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998, giúp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường phụ trách Tư pháp thực hiện công tác chứng thực.

Trưởng phòng Tư pháp các quận, huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện công tác chứng thực phải đăng ký chữ ký tại Sở Tư pháp theo quy định của khoản 2 điều 22 và khoản 2 điều 24 Nghị định 75.

5. Các cơ quan, tổ chức đã cấp bản chính giấy tờ có quyền câp bản sao các giây tờ đó và có giá trị như bản sao được công chứng, chứng thực. Các ngành, các câp khi giải quyết các yêu cầu của công dân, tể chức khồng được bắt buộc công dân, tổ chức phải đến Phòng Công chứng để công chứng, chứng thực các bản sao.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 75 và chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh