ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc trung học

phổ thông năm học 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh.

________________

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT);

Thực hiện Công văn số 3012/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009;

Để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh thực hiện an toàn, nghiêm túc, bảo mật, công bằng và đúng pháp luật, UBND tỉnh chỉ thị:

1.Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

a)Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loai học sinh ở các trường phổ thông; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi;

b)Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm học 2008 - 2009 đúng thành phần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c)Quyết định thành lập các Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo và Đoàn thanh tra kỳ thi trong tỉnh theo thẩm quyền;

d)Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm đủ điều kiện phục vụ cho các đơn vị nơi đặt các Hội đồng coi thi, chấm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo mật;

e)Trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về tồ chức hướng dẫn xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật cụ thể để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp năm học 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh;

f)Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tổ chức kỳ thi; tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành và giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến quyết định của UBND tỉnh;

g)Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của địa phương, bao gồm: công tác chuẩn bị cho kỳ thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

i) Tổ chức công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

2.Trách nhiệm của Công an tỉnh

a)Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ đến làm việc với các Hội đồng in, sao đề thi đảm bảo bí mật trong suốt thời gian Hội đồng in, sao đề thi làm việc. Tổ chức vận chuyển đề thi đến các Hội đồng thi an toàn, bí mật và đúng thời gian quy định. Bảo vệ an toàn Hội đồng coi thi, chấm thi và việc vận chuyển bài thi đến hội đồng chấm thi an toàn. Giám sát việc chấm thi trắc nghiệm theo đúng qui định. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, gây mất trật tự ở khu vực thi và hành vi vi phạm qui chế thi;

b)Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn cử đến mỗi Hội đồng coi thi, chấm thi đủ số lượng cán bộ trong ban bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ trong suốt thời gian thi theo đề nghị của nơi làm công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2009 trên địa bàn mình.

3.Trách nhiệm của Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn cử đến mỗi Hội đồng thi tại địa phương 01 cán bộ Y tế, mang theo các điều kiện cần thiết phục vụ cấp cứu tại các Hội đồng coi thi, chấm thi và làm các thủ tục thực hiện nhiệm vụ cần thiết theo quy chế thi.

4.Trách nhiệm của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh

a)Sở Tài chính đảm bảo cấp kinh phí đầy đủ và kịp thời cho kỳ thi;

b)Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo cho Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã ưu tiên giải quyết về kinh phi kịp thời để các Hội đồng thi có kinh phí và phương tiện làm việc.

5.Trách nhiệm của Điện lực tỉnh

Bảo đảm về nguồn điện phục vụ thường xuyên, liên tục cho tất cả các địa điểm có đặt Hội đồng coi thi, chấm thi, nhất là thời gian Hội đồng in, sao đề thi làm việc. Thời gian từ ngày 10/5/2009 đến 05/6/2009 đối với tất cả các Hội đồng coi thi trên toàn tỉnh; thời gian từ 05/4/2009 đến ngày 25/6/2009 đối với các Hội đồng chấm thi trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

6.Trách nhiệm của Sở Thông tín và Truyền thông

a)Chỉ đạo Bưu điện tỉnh chuyển giao các đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua đường Bưu điện một cách an toàn, đầy đủ, kịp thời và bảo đảm tuyệt đối bí mật;

b)Chỉ đạo Viễn thông Bình Phước tạo điều kiện cho các Hội đồng coi thi, chấm thi được ưu tiên dùng điện thoại, điện báo để thông tin, báo cáo, Fax kịp thời và nhanh chóng.

7.Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về các kỳ thi tốt nghiệp cho nhân dân và học sinh, cán bộ làm công tác thi.

8.Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thị xã

a)Trực tiếp chỉ đạo các ngành: Công an, Y tế, Tài chính, Bưu điện, Điện lực, Đài Truyền thanh ở địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, trực cấp cứu, thông tin, liên lạc, kinh phí, ánh sáng và các điều kiện khác nhằm phục vụ tốt cho các điểm đặt các Hội đồng coi thi, chấm thi trên địa bàn của minh;

b)Tạo điều kiện cho việc vận chuyển và bảo vệ đề thi, bài thi được tuyệt đối an toàn, trên địa phận đặt Hội đồng coi thi, nơi đặt Hội đồng chấm thi được an toàn;

c)Chi đạo và tạo điều kiện về việc bố trí chỗ ăn, ở, đi lại cho cán bộ, giáo viên, học sinh đến thực hiện công tác thi tại địa phương đảm bảo đầy đủ, thuận tiện, an toàn.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung trên; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu