ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2015

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Sau hơn một năm triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo ra được thói quen tốt trong nếp sống của người dân về đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: một bộ phận người dân rải quá nhiều vàng mã, hàng mã xuống các dòng sông trong các ngày rằm, mồng một âm lịch gây ô nhiễm môi trường các dòng sông, tạo hình ảnh không đẹp trong mắt du khách khi đến Huế; tình trạng rải vàng mã khi đưa tang vẫn đang diễn ra; việc đốt vàng mã của người dân trên lề đường làm ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện đáng kể. Đám tang để dài ngày vẫn còn diễn ra, đặc biệt trong tầng lớp cán bộ, đảng viên, gây bức xúc trong dư luận. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vẫn tồn tại những biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật như: hoạt động quá giờ quy định, sử dụng băng, đĩa không có nhãn phát hành. Việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán ảnh hưởng đến an toàn giao thông chưa được chấn chỉnh một cách dứt điểm; tình trạng quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi tại các điểm đèn xanh, đèn đỏ vẫn đang phổ biến. Việc sử dụng loa phóng thanh để bán hàng ở thành phố Huế và các thị xã chưa được dẹp bỏ; nạn ăn xin, đeo bám du khách còn tồn tại; tình trạng đổ chất phế thải, rác thải không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra....
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn một cách đồng bộ, quyết liệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực, hiệu quả các nội dung trong Quy định xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Đặc biệt, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở sử dụng hệ thống truyền thanh và tổ chức thôn, bản, tổ dân phố để tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên đi đầu thực hiện các nội dung trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội (không để tang quá dài ngày, không rải vàng mã khi đưa tang, không thả vàng mã, hàng mã xuống các dòng sông, hạn chế đốt vàng mã khi cúng...) để làm gương cho quần chúng nhân dân.
3. Các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó nêu gương những đơn vị, cá nhân làm tốt, những mô hình hay; đồng thời, nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các quy định xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra để nhắc nhở, chấn chỉnh những hành vi sai trái trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; đồng thời, cương quyết xử lý những vi phạm về môi trường, trật tự đô thị đặc biệt là những trường hợp sử dụng loa phóng thanh, sử dụng trẻ em để bán hàng rong, ăn xin, đeo bám du khách, thả vàng mã, hàng mã xuống sông, hồ, ao suối... theo quy định.
b) Nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh quy định bổ sung tuyến đường không rải vàng mã khi đưa tang để tổ chức thực hiện; đồng thời, nghiên cứu xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh trong thương mại.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?