UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1998
Chỉ thị số 08/1998/CT-UB

CHỈ THỊ
V
ề việc triển khai thi hành Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định 03/1998/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Chấp hành Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay; cùng với Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở Trung ương. Đây là cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường hiệu lực của pháp luật, phát huy quyền dân chủ XHCN. Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành ở thành phố khẩn trương thực hiện tốt những việc sau đây:

1- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành ở thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã có trách nhiệm:

a- Tổ chức cho cán bộ, nhân dân ở ngành, địa phương học tập quán triệt Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải đổi mới và đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Bám sát nội dung, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp và ngành mình; trong hai tháng đầu của quý II-1998 phải hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch chi tiết về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1998 ở ngành, địa phương mình.

b- Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của cấp huyện; kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ pháp chế ngành, Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp. Huy động lực lượng cán bộ có khả năng tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

c- Chú trọng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thích hợp cho các đối tượng là cán bộ - viên chức Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở.

2- Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân thành phố và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương.

3- Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh công cộng, phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác.

4- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng có trách nhiệm tăng thời lượng, cột mục dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật dưới hình thức phổ biến chuyên đề, mở chuyên mục, giới thiệu chính sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật, giải đáp pháp luật ..v.v...

5- Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong các trường học; trước mắt, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các trường học trong dịp hè 1998.

6- Ban Tổ chức chính quyền chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ - viên chức thuộc khối cơ quan quản lý hành chính, quản lý kinh tế và cán bộ chính quyền cơ sở; đưa nội dung pháp luật vào thi tuyển, thi nâng bậc, chuyển ngạch công chức, viên chức phù hợp với từng đối tượng.

7- Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thống nhất kế hoạch, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng vũ trang nhân dân ở thành phố.

8- Sở Tư pháp có trách nhiệm dự trù kế hoạch chi tiêu tài chính cho nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố duyệt cấp hàng năm. Năm 1998, cần được duyệt sớm ngay trong tháng 4-1998.

9- Giao cho Sở Tư pháp lập dự án xây dựng Thư viện pháp lý đặt tại Sở Tư pháp; trước mắt, tối thiểu phải có 2.000 đầu sách, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tra cứu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân ở thành phố sớm trình Uỷ ban nhân dân thành phố duyệt.

10- Đề nghị các cấp uỷ Đảng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thành Hội phụ nữ, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên Đoàn lao động thành phố, Hội Nông dân Việt Nam thành phố và các thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong tổ chức mình và ở toàn thành phố.

Thủ trưởng các ngành; các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 1998 và các năm tới; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố (qua cơ quan Thường trực là Sở Tư pháp). Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố giúp Uỷ ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng