ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2013

______________________--

Năm 2012, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ theo Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 27/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, đúng luật định. Kết quả đó thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong suốt quá trình tuyển chọn và giao quân.

Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2013. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số việc sau:

1. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh căn cứ Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch của Bộ tư lệnh Quân khu 3, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chỉ đạo cơ quan quân sự huyện, thành phố phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, đoàn thể chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2013. Sau mỗi đợt giao nhận quân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân.

2. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp, tham mưu với UBND cấp huyện thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám sức khoẻ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và tổ chức kiểm tra HIV, ma tuý cho số công dân nhập ngũ; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để khám tuyển, kết luận chính xác về sức khoẻ công dân nhập ngũ.

3. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục bằng hình thức phù hợp, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức của nhân dân, nhất là thanh niên sẵn sàng nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phân công cán bộ thường xuyên xuống cơ sở theo dõi, tháo gỡ, đặc biệt những xã có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

4. UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của UBND tỉnh và Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương; giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, đưa trang thiết bị tốt để khám tuyển nhằm nâng cao chất lượng, giao đủ chỉ tiêu, sau giao quân không phải bù đổi. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật định; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Sau giao quân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời phê phán những trường hợp bao che hoặc cố tình trốn, chống, né tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và những địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các thành viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2013.

7. Sở Tài chính phối hợp với Bộ CHQS tỉnh báo cáo UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2013.

Nhận được chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2013 với chất lượng cao. Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các ngành, các địa phương, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông