ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc dán tem hàng nhập khẩu

_____________

Trong thời gian qua việc tổ chức dán tem đối với 12 mặt hàng nhập khẩu gồm rượu chai, xe đạp nguyên chiếc, quạt điện các loại, máy thu hình, đầu Video, máy điều hòa không khí, động cơ nổ, bệ xí sứ, chậu rửa sứ, gạch ốp lát, máy bơm điện theo tinh thần thông tư liên tịch số 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 01/11/1997, Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCH ngày 16/03/1998 và Thông tư liên tịch số 121/1998/TTLT-BTC-BTO-BNV-TCHQ ngày 01/9/1998 trên địa bàn tỉnh ta đã thu được những kết quả nhất định, việc dán tem 12 mặt hàng nhập khẩu đã góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước, bình ổn giá cả thị trường và kích thích sản xuất trong nước phát triển, tuy nhiên qua một thời gian tổ chức thực hiện, việc kiểm tra, kiểm soát ở một số ngành, một số địa phương chưa được thường xuyên, liên tục dẫn đến tình trạng hàng phải dán tem nhưng vẫn không được dán tem lưu thông trên thị trường, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ Tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới, ngày 05/05/1999 liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an -Tổng cục Hải quan đã có Thông tư số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ hướng dẫn việc dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu: Bếp ga các loại, Nồi cơm điện, Khung xe đạp, Phích và ruột phích nóng, lạnh các loại, Động cơ nổ cùng với máy công tác thành các máy hoàn chỉnh, đồng bộ. Để tổ chức thực hiện tốt việc dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu lần này UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành thành viên Ban chỉ đạo 853 của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần khẩn trương làm tốt một số công tác sau:

1. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu của tỉnh, Ban chỉ đạo chống buôn lậu các huyện, thị xã cần tổ chức quán triệt đầy đủ và cụ thể nhiệm vụ, chủ trương dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu lần này theo đúng tinh thần thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ ngày 05/05/1999 của liên bộ: Tài chính - Thương mại - công an - Hải quan và kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh Lào Cai

2. Giao cho Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã và Ban chỉ đạo chống buôn lậu các huyện, thị xã, tiến hành khảo sát thị trường nội địa trong phạm vi toàn tỉnh để nắm thị xã, tiến hành khảo sát thị trường nội địa trong phạm vì toàn tỉnh để nắm chắc số lượng các cơ sở kinh doanh và chủ hộ kinh doanh đang kinh doanh 5 mặt hàng phải dán tem, thông qua kết quả khảo sát trên thị trường tiến hành xây dựng kế hoạch để triển khai và tổ chức thực hiện việc kê khai, dán tem 5 mặt hàng theo đúng các quy định hiện hành.

3. Cục Thuế chịu trách nhiệm tiếp nhận, quán lý, cấp phát và trực tiếp dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu theo quy định tại thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT ngày 05/05/1999

4. Chi cục quản lý thị trường phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng thực tế kiểm kê với số lượng đã kê khai, kiểm tra hóa đơn chứng từ hợp lý kèm theo của hàng hóa kê khai để cơ quan thuế tổ chức dán tem được nhanh chóng thuận lợi, đảm bảo thời gian quy định, cùng với việc kiểm tra, kiểm soát 5 mặt hàng phải dán tem kỳ này, Chi cục Quản lý thị trường cần kết hợp với việc kiểm tra 12 mặt hàng phải dán tem theo các quy định trước đây, đối với 12 mặt hàng theo quy định trước đây phải dán tem nhưng không có tem mà vẫn lưu thông trên thị trường thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Giao cho cục Hải quan phối hợp với Bộ đội biên phòng và UBND các huyện, thị xã có biên giới tổ chức lực lượng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, trong đó chú ý tới việc chống buôn lậu các mặt hàng đường, vải, pin đèn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo đúng pháp luật hiện hành. Kể từ ngày 17/05/1999 Cục Hải quan tiến hành quản lý, kiểm tra và dán tem cho 5 mặt hàng nhập khẩu ngày khi làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, khi dán tem các tổ chức, cá nhân có hàng hóa phải dán tem không phải nộp một khoản chi phí nào.

- Định kỳ vào các ngày 10, ngày 20 và ngày cuối tháng Ban chỉ đạo 853 của các huyện, thị xã phải báo cáo tình hình dán tem 5 mặt hàng về thường trực Ban chỉ đạo 853 của tỉnh là cục Hải quan

Trên đây là một số công tác cần khẩn trương tiến hành để đảm bảo việc dán tem 5 mặt hàng được tiến hành thuận lợi. UBND tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu của tỉnh, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện, quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo về UBND tỉnh để nghiên cứu, giải quyết.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng