ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”

_________________

Ngày 21/9/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Qua gần 10 năm chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, chính quyền các cấp đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị, thấy rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan chính quyền trong thực hiện công tác dân vận kết hợp chặt chẽ với việc phát huy dân chủ; công tác dân vận đã tạo ra không khí dân chủ, từng bước ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu... góp phần đáng kể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiến hành còn chậm, cơ chế “một cửa” ở một số nơi chưa đạt yêu cầu; lề lối và phong cách làm việc của cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân còn nặng về hành chính, mệnh lệnh; hiện tượng quan liêu, gây phiền hà cho nhân dân vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt “Năm dân vận của chính quyền” - 2009; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan nhà nước thực hiện tốt một số nội dung công tác sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống cho nhân dân. Chính quyền các cấp cần chú trọng công tác ban hành văn bản pháp quy bảo đảm đúng pháp luật, hợp lòng dân. Xây dựng các văn bản có tầm ảnh hưởng rộng rãi cần nắm chắc thực tiễn, chú trọng việc tham khảo, lấy ý kiến của nhân dân, thảo luận kỹ lưỡng trước khi ban hành. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp; bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, ở từng cấp, từng ngành.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ đối với các loại hình cơ sở, đặc biệt là thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, của công nhân và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; các tầng lớp nhân dân về: chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và đời sống, chính sách đền bù, giải toả, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, xoá đói, giảm nghèo…Thực hiện tốt các hoạt động xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành“Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước”và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về“Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao trong thi hành công vụ; có thái độ tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân theo phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông báo số 593-TB/TU, ngày 19/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kiện toàn tổ chức bộ máy khối dân vận cơ sở; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo, tổng kết, nhân rộng và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Triển khai thực hiện tốt "Năm dân vận của chính quyền" - 2009.

5. Cán bộ, công chức trong cơ quan chính quyền nhà nước thường xuyên đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường