UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 09/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1999
CHỉ THị

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Về việc tăng cường công tác quản lý việc giao đất ở và xây dựng nhà ở tại thị xã Bắc Ninh

Trong số hộ cán bộ - CNV di chuyển về công tác tại thị xã Bắc Ninh được giải quyết đất ở và được hưởng chính sách giảm và chậm trả tiền sử dụng đất, đã có một số hộ bán đi toàn bộ hoặc một phần diện tích đất được giao. Hiện tượng mua bán đã vi phạm qui định về quản lý, sử dụng đất đô thị và gây nên dư luận không tốt trong cán bộ CNV. Để chấm dứt tình trạng trên, đảm bảo việc giải quyết đất ở cho cán bộ CNV đúng chế độ, chính sách đã ban hành và việc đầu tư xây dựng thị xã Bắc Ninh theo đúng quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Hộ cán bộ - CNV được giao đất ở tại thị xã Bắc Ninh, đối tượng được giảm, chậm nộp tiền sử dụng đất theo quyết định 876/QĐ-TTG ngày 16/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 75/1998/QĐ-UB ngày 19.9.1998 của UBND tỉnh không được tự ý mua, bán chuyển nhượng đất ở dưới bất kỳ hình thức nào và không được xây dựng trái với giấy phép xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Việc chuyển nhượng, chuyển đổi đất đai và thay đổi nội dung giấy phép xây dựng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và phải làm đúng thủ tục pháp luật.

2. Những trường hợp vi phạm quy định đã bán đi toàn bộ hoặc một phần diện tích đất ở và xây dựng trái với giấy phép được cấp đều phải xử lý theo Luật đất đai và qui định về quản lý đô thị.

3. Giao cho UBND thị xã Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Địa chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra ngay hộ cán bộ CNV đã được giải quyết đất ở, phát hiện và báo cáo UBND tỉnh những đối tượng đã vi phạm để xử lý theo pháp luật qui định.

4. UBND thị xã Bắc Ninh, Sở Xây dựng, Sở Địa chính và các Cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý, thẩm tra thủ tục hồ sơ giao đất ở, cấp giấy phép xây dựng tới từng hộ và tăng cường, cán bộ thường xuyên kiểm tra thực tế để phát hiện kịp thời xử lý những vi phạm và báo cáo tình hình về UBND tỉnh./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo