ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Hưng Yên

______________________

Trong những năm qua một số cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương và địa phương đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và đã thu được kết quả thiết thực trong quản lý Nhà nước, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của cải cách hành chính. Trước yêu cầu thách thức của hội nhập và cải cách hành chính, việc đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính Nhà nước là cần thiết. Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1- Thành lập Ban chỉ đạo ISO của các Sở, ngành, huyện, thị xã do Thủ trưởng các đơn vị làm trưởng ban, các thành viên của ban là các cán bộ có đủ năng lực, trình độ trực tiếp giúp lãnh đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

2- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của ngành và cấp mình. Phấn đấu đến hết quý II năm 2010 100% các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Khuyến khích UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan sự nghiệp của Nhà nước xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

3- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn kế hoạch triển khai; Sở Tài chính bố trí đủ kịp thời kinh phí phục vụ cho triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000.

4- Sở Nội vụ đề xuất các biện pháp cho Ban chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn các Sở, ngành, các huyện, thị xã kết hợp chặt chẽ chương trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 với chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

5- Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng để tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp tài liệu; đào tạo và hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thị xã tiến hành xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hoạt động chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh.

6- Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 của tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, huyện, thị xã thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào các cơ quan hành chính Nhà nước theo nội dung Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ngành, và UBND các huyện, thị xã.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường