UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

__________________________

Thực hiện Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế (BHYT), Thông t­ư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Liên bộ Tài chính - Y tế h­ướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện, năm 2007 công tác BHYT tự nguyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ người dân tham gia đã vượt chỉ tiêu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, nhận thức của người dân về khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT ngày càng cao…

Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng việc triển khai công tác BHYT tự nguyện nhìn chung vẫn còn một số khó khăn do mức đóng BHYT được nâng lên, điều kiện triển khai chặt chẽ hơn, nhận thức của các cấp chính quyền ở một số địa phương chưa cao, số lượng người dân tham gia chưa cao...

Để công tác BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển, góp phần tiến đến lộ trình BHYT toàn dân; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả Thông t­ư Liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Liên bộ Y tế và Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC , Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cư­ờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT tự nguyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức của ng­ười dân đối với chính sách BHYT và vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện với số lượng lớn, tỷ lệ cao, góp phần đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, tiến tới BHYT toàn dân của từng huyện, từng xã.

2. Nâng cao vai trò của các Ban chỉ đạo thực hiện BHYT tự nguyện cấp huyện và cấp xã, xây dựng quy chế hoạt động có hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện BHYT tự nguyện. Huy động toàn lực các cấp chính quyền cùng với mạng lưới cán bộ các đoàn thể để phối hợp với các đại lý thu BHYT tự nguyện trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT tự nguyện theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, các ngành Y tế, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa Thông tin...huy động mạng lưới cơ sở để tuyên truyền vận động hội viên của mình tích cực tham gia BHYT tự nguyện; giáo dục tính cộng đồng, tương thân tương ái của dân tộc ta, xác định tham gia BHYT là một biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người nghèo.

4. Trên cơ sở các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội tỉnh có trách nhiệm triển khai, tập huấn công tác BHYT tự nguyện theo địa bàn huyện, thành phố Huế. Có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức và rộng khắp để mọi người dân hiểu rõ chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước và những quyền lợi trong khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT tự nguyện từ thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ đến cơ sở vật chất; từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị y tế để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến mạng lưới y tế cơ sở.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp để xây dựng các chuyên mục, phóng sự nhằm biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong công tác BHYT tự nguyện, qua đó tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến mọi người dân.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Hòa