BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 11/2007/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KIỀM CHẾ TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Ngày 01 tháng8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg về một sốbiện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường.

Thực hiện Chỉthị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục trưởngcác Cục quản lý vận tải chuyên ngành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giaothông công chính và Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải cóliên quan trong phạm vi thẩm quyền của mình khẩn trương thực hiện các biện phápsau:

- Tuyêntruyền phổ biến kịp thời tới các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm viquản lý về các chủ trương, biện pháp thực hiện kiềm chế tốc độ tăng giá cướcvận tải hàng hóa và hành khách.

- Yêu cầu cácdoanh nghiệp vận tải khẩn trương xây dựng và thực hiện các giải pháp hữu hiệutiết kiệm chi phí, hợp lý hóa quá trình sản xuất, đổi mới phương tiện vận tải,sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tạo giá thành vận tải hợp lý.

- Phối hợpvới các cơ quan chức năng quản lý giá thuộc ngành tài chính kiểm tra thực hiệncác quy định về quản lý giá và các biện pháp kiềm chế tăng giá cước mà doanhnghiệp đã áp dụng. Xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng tình hình để tùytiện tăng giá cước bắt chẹt hành khách và chủ hàng.

Bộ trưởng BộGiao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩntrương thực hiện nhiệm vụ được giao.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Đường Sông Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các Sở GTVT, Sở GTCC;
- Các Tổng Công t y vận tải;
- Các Vụ: Pháp chế, Tài chính;
- Thanh tra Bộ;
- Các Hiệp hội Vận tải;
- Báo: GTVT, Bạn đường;
- Lưu VT, VTải (2D)

BỘ TRƯỞNGHồ Nghĩa Dũng