QUYẾT ĐỊNH

CHỈ THỊ

CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 11/ 2007/CT-TTg NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2007

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

LuậtKinh doanh bất động sản đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hộikhóa XI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Để triển khai thực hiệnLuật có hiệu quả và thống nhất trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1.Bộ Xây dựng:

a)Trong năm 2007 chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liênquan đến hoạt động kinh doanh bất động sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấpcó thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bấtđộng sản;

b)Trong quý II/2007 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức vềmôi giới, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sảntheo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản để phục vụ cho công tácquản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu xã hội về hoạt động kinh doanh bất độngsản;

c)Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, bổi dưỡng kiến thứcpháp luật về kinh doanh bất động sản; tổ chức hệ thống thông tin về thị trườngbất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản;

d)Nghiên cứu trình Chính phủ Đề án thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường bấtđộng sản tạo khung pháp lý để mở rộng từng bước quyền của các nhà đầu tư nướcngoài tham gia vào thị trường bất động sản phù hợp với lộ trình hội nhập kinhtế quốc tế;

đ)Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, cơquan liên quan kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất độngsản, kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật Kinhdoanh bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2.Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a)Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát các quy định của phápluật về đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bấtđộng sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chophù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản;

b)Nghiên cứu, bổ sung hình thức cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê đối vớicác tổ chức trong nước; quy định rõ diện tích đất không phải nộp tiền sử dụngđất trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

3.Bộ Tài chính:

a)Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách về thu tiền sử dụng đất, tiền thuêđất, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bấtđộng sản nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển;

b)Nghiên cứu, ban hành quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bấtđộng sản;

c)Quy định về việc cho vay ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở để chothuê, cho thuê mua, bán cho người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp,sinh viên, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

4.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Nghiêncứu ban hành cơ chế, hướng dẫn việc thanh toán trong các giao dịch kinh doanhbất động sản thông qua ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn chocác bên tham gia giao dịch.

5.Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúngtuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bất động sản, chỉ đạo xuất bảncác ấn phẩm pháp luật về kinh doanh bất động sản để phổ biến sâu rộng trong cánbộ, doanh nghiệp và nhân dân.

6.Các Bộ, ngành trong chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát để sửa đổi,bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi,bổ sung, ban hành mới các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bất độngsản phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản.

7.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a)Chậm nhất trong quý II/2007 phải hoàn thành việc rà soát và bãi bỏ hoặc sửađổi, bổ sung các quy định do địa phương đã ban hành trước đây không còn phù hợphoặc trái với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

b)Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sảntrên địa bàn;

c)Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực để tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanhbất động sản trên địa bàn; tổ chức việc cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môigiới, định giá bất động sản trên địa bàn.

8.Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địaphương tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiệnChỉ thị này.

  THỦ TƯỚNG

NguyễnTấn Dũng