ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm 2007

____________________

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND ngày 09/10/2006 của UBND tỉnh về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục", cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tổ chức quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp: Tuyên truyền giáo dục, tổ chức phát động hưởng ứng, ký cam kết, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, thực hiện đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức các kỳ thi, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế và đã đạt được những kết quả bước đầu.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của UBND tỉnh và Chỉ thị số 2107/CT-BGDĐT ngày 24/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm 2007, đáp ứng yêu cầu đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Việc tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm 2007 phải đảm bảo các yêu cầu: Nghiêm túc, khách quan, chính xác, an toàn, đúng với quy chế thi, xét tốt nghiệp ở tất cả các khâu: In, sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý kết quả thi, xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi; làm cho kỳ thi đầu tiên thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" thực sự mang tính giáo dục, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi và thí sinh dự thi phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không dùng kết quả xét tốt nghiệp, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông làm tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ sở giáo dục đào tạo và các địa phương.

2. Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" giúp UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục, các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện việc xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp, nhất là các trường Trung học phổ thông, Phòng giáo dục các huyện thị xã, các trường Trung học cơ sở, các Hội đồng coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia xét tốt nghiệp, các em học sinh, các thí sinh dự thi. Chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình, Báo Hưng Yên và các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và các nội dung nêu trên.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện hướng dẫn tập huấn, đôn đốc kiểm tra, thanh tra các Phòng giáo dục các huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục đào tạo, các hội đồng coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp trung học cơ sở, các cơ quan đơn vị liên quan theo đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chỉ đạo và quy chế thi, các hướng dẫn khác có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới việc điều động coi thi, chấm thi theo hướng khách quan; đảm bảo đủ phòng thi, bàn ghế, ánh sáng trong phòng thi và các điều kiện khác theo quy định; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; bố trí kinh phí và thực hiện công khai các khoản thu, chi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học phổ thông tổ chức phụ đạo hè và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần 2 đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ trong tất cả các khâu như lần 1; tăng cường công tác quản lý và xử lý theo thẩm quyền được giao; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định.

4. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, các phòng chức năng của Công an tỉnh bố trí và thực hiện các phương án bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc bảo vệ đề thi, in sao, chuyển đề thi, bài thi và các khâu khác trong kỳ thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho các hội đồng thi và các địa điểm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in ấn, máy Photocopy, tuyệt đối không để diễn ra cảnh tụ tập đông người xung quanh khu vực thi; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm trong kỳ thi.

5. Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc bố trí lực lượng chuyên môn, cơ số thuốc thiết yếu đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi trong suốt thời gian thi.

6. Sở Tài Chính chỉ đạo trong hệ thống, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện chế độ thu, chi, thanh toán kinh phí thi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Bưu điện tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt thời gian thi; chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc có liên quan làm tốt công tác phục vụ trước, trong dịp thi đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn và bí mật.

8. Điện lực Hưng Yên thực hiện và chỉ đạo Chi nhánh điện các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc có liên quan đảm bảo tốt nguồn điện phục vụ công tác thi; không để mất điện tại các khu vực in sao đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi, trong suốt thời gian thi; có biện pháp cụ thể kịp thời khắc phục ngay các sự cố về điện.

9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng thuộc hệ thống có kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự an toàn cho kỳ thi, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người tại các địa điểm thi.

10. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra việc xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành chức năng chỉ đạo việc xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân cấp quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; chỉ đạo Công an huyện, các cơ quan chức năng ở địa phương đảm bảo cho các trường, các hội đồng thi, cán bộ giáo viên, nhân viên làm thi, thí sinh dự thi và nhân dân trong địa bàn thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục hội viên, đoàn viên và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về kỳ thi.

Giao Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục đào tạo xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường