ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC LẬP, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂNĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong những năm qua, mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnhđã được hình thành, mở rộng và phát triển, công tác quy hoạch xây dựng và quảnlý xây dựng theo quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lập quyhoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị từng bước được chú trọng, là cơ sởđể xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đôthị, quản lý trật tự xây dựng đô thị và nông thôn, thu hút các dự án đầu tư, gópphần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lýxây dựng theo quy hoạch trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, chất lượng một sốđồ án quy hoạch xây dựng chưa cao, quy hoạch xây dựng một số nơi không còn phùhợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa được kịp thời điềuchỉnh quy hoạch, định hướng quy hoạch còn hạn chế; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phânkhu, quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung đã được phê duyệt còn thấp. Tìnhtrạng xây dựng sai quy hoạch, xây dựng sai phép và không phép vẫn xảy ra. Côngtác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng một số nơi còn nhiều bất cập, đôi khibuông lỏng quản lý.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu cácSở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan thựchiện tốt các công việc sau:

1. Tăng cường công tác lập, phê duyệt quy hoạch xâydựng, quy hoạch phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch

UBND các huyện, thành phố, thị xã ưu tiên bố trí vốn từnguồn ngân sách và huy động, đề xuất các nguồn vốn đầu tư khác để lập quy hoạchchung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch nôngthôn mới, đảm bảo quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước để làm cơ sở choviệc giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, xem xét chấp thuận đầu tưcác dự án và cấp giấy phép xây dựng. Chủ động rà soát các quy hoạch đã được phêduyệt, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu quảnlý, nhu cầu đầu tư. Trước mắt lựa chọn các vùng, các khu vực ưu tiên đầu tư xâydựng và phát triển đô thị để tập trung nguồn lực cho việc lập quy hoạch xâydựng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư cầnquan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, phải lựachọn được đơn vị tư vấn có đủ năng lực đảm bảo yêu cầu tổ chức lập, điều chỉnhquy hoạch; quy hoạch xây dựng phải sát với tình hình thực tế của địa phương,phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức lấy ý kiến của cộngđồng dân cư, các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch theo đúng quy định đểnâng cao chất lượng quy hoạch, phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệuquả đồ án quy hoạch.

Trước khi phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng theothẩm quyền, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải lấy ý kiến các cơ quanchuyên môn liên quan và thống nhất bằng văn bản với Sở Xây dựng, các cơ quanquản lý chuyên ngành trong đấu nối hệ thống kỹ thuật.

Sở Xây dựng phải nâng cao chất lượng công tác thẩm địnhđồ án quy hoạch, đồng thời tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm traviệc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng, cấp giấy phép xâydựng, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xâydựng; Đề xuất, triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch xâydựng, phát triển đô thị. Chủ động đề xuất kế hoạch triển khai quy hoạch chung,quy hoạch vùng, liên vùng thuộc thẩm quyền, đồng thời đề xuất nguồn vốn, tiếnđộ thực hiện.

2. Tăng cường công tác quản lý và giám sát thực hiện quyhoạch xây dựng

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện đồngbộ các biện pháp: Công bố, công khai quy hoạch xây dựng tại khu vực quy hoạch,trụ sở cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng của huyện, thành phố, thị xã, trụ sởUBND xã, phường, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhândân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch; Tổ chức cắm mốc giớiquy hoạch theo đúng quy định.

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cungcấp cho các tổ chức, cá nhân thông tin về quy hoạch trong phạm vi quy hoạch xâydựng do mình quản lý. Không đề xuất, chấp thuận các dự án đầu tư xây dựng tạicác khu vực không có quy hoạch xây dựng hoặc không phù hợp với quy hoạch xâydựng đã được phê duyệt.

Các chủ đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ theođúng giấy phép xây dựng được cấp, dự án được duyệt và chấp hành đúng quy địnhcủa pháp luật trong quá trình đầu tư và xây dựng.

UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chứcđoàn thể cùng cấp để tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý,giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, nhất là việc xây dựng công trìnhtheo quy hoạch. Các công trình xây dựng phải được kiểm tra để phát hiện và xửlý kịp thời các vi phạm, sai phạm so với giấy phép xây dựng được cấp, dự ánđược phê duyệt. Sở Xây dựng phải tăng cường hướng dẫn và kiểm tra việc quản lýxây dựng theo quy hoạch, phải kịp thời có văn bản hướng dẫn và đưa ra giải phápcụ thể để thực hiện.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tổ chứclập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền củaUBND các huyện, thành phố, thị xã, kịp thời báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh vềcác giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, quảnlý và thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã phải tăngcường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộthực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng và quản lý hoạtđộng xây dựng các cấp.

3. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị

Sở Xây dựng đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiệnđể làm tốt hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước về kiến trúc, cảnh quan trong cácđô thị; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn UBND cáchuyện, thành phố, thị xã về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác lập, thẩm định,phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị.

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chứclập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trình cấp có thẩm quyền banhành theo quy định và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế sau khi đã ban hành;Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải được phổ biến công khai, tuyêntruyền sâu rộng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khaithực hiện thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,quy hoạch chi tiết và đồ án thiết kế đô thị riêng theo đúng quy định làm cơ sởđể cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đô thị trênđịa bàn

Đô thị phải được phát triển theo quy hoạch, kế hoạch vàcác dự án đầu tư để đảm bảo trật tự xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xãhội, chất lượng kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị. Cần đầu tư phát triểnkết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội một cách đồng bộ nhằm hướng tới cácđô thị phải đạt các chỉ tiêu về tính chất, chức năng, quy mô dân số, tỷ lệ laođộng phi nông nghiệp, mật độ xây dựng, cảnh quan kiến trúc... phù hợp theo quyđịnh hiện hành.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng được duyệt,các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư xây dựng cần được cập nhật vàcông bố kịp thời, đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân biết để giám sát việc thựchiện.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành vàđơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Chỉ thịnày. Giao Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện hàng nămbáo cáo UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường