UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 11/CT .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1997

CHỈ THỊ

Về việc phòng cháy chữa cháy rừng năm 1997

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Phòng chữa cháy rừng là biện pháp quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Qua 2 năm thực hiện Nghị định 22/CP ngày 9 tháng 03 năm 1995 và Chỉ thị 177/TTg ngày 20 tháng 03 năm 1995 của Chính phủ, công tác quản lý cháy rừng của tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực. Số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị cháy đã giảm đáng kể. Năm 1996 có 46 vụ cháy rừng thiệt hại 153 ha rừng nghèo kiệt và 15 ha rừng trồng, so với năm 1995 giảm 15% về số vụ cháy và 30% về diện tích. Đặc biệt hầu hết các vụ cháy rừng đều có lực lượng cứu chữa kịp thời.

Tuy vậy, một số huyện và các chủ rừng còn xem nhẹ việc quản lý cháy rừng. Các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm xử lý các vụ gây ra cháy rừng cũng chưa nghiêm.

Để khắc phục tình hình trên, thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, Sở NN và PTNT, Chi cục kiểm lâm và các cơ quan đoàn thể liên quan thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí, tác dụng to lớn nhiều mặt của rừng; tác hại nghiêm trọng của nạn cháy rừng. Kết hợp công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với việc tổ chức sản suất nông - lâm nghiệp, định canh, định cư, thực hiện các dự án nông lâm nghiệp, quản lý nương rẫy, giao đất lâm nghiệp và khoán bảo vệ rừng trên từng địa bàn cụ thể, đến hộ gia đình.

2. Ở các huyện có rừng phải thành lập, củng cố ban chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở để giúp UBND chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả. Tổ chức ký kết và thực hiện cam kết PCCR đến tận các chủ rừng. Rừng ở địa phương, đơn vị nào bị cháy thì địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

3. Chi cục kiểm lâm hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Nghị định 22/CP , Chỉ thị 177/TTg về PCCR của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo các huyện, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong suốt mùa gió Tây Nam 1997.

Tổ chức tốt dự báo cháy rừng và thông báo kịp thời cho nhân dân biết đồng thời có bộ phận thường trực chuyên trách và các đội PCCR chủ lực, trang bị đầy đủ, ứng cứu khi xảy ra cháy lớn. Trên các địa bàn trọng điểm dễ bị cháy phải bố trí cán bộ bám sát rừng, thực hiện chế độ tuần tra canh phòng nghiêm ngặt. Những đơn vị cá nhân vi phạm phải xử lý nghiêm theo nghị định 77/CP của Chính phủ.

4. UBND các huyện miền núi tổ chức tốt việc khoanh vùng quản lý nương rẫy, chỉ đạo kiểm tra phát rẫy, đốt và xử lý thực bì, có kế hoạch biện pháp để đề phòng cháy lan trong mùa nương rẫy.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông chỉ đạo các chủ rừng, chủ dự án xây dựng phương án PCCR trên địa bàn được giao. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện đồng bộ việc trồng mới, chăm sóc rừng và thiết kế, thi công tác công trình phòng cháy, sớm đưa vào sử dụng.

6. Tại khu rừng có đường dây tải điện 500KV, đường sắt Bắc - Nam đi qua hoặc có kho xăng dầu, đơn vị quân đội thì các cơ quan này có trách nhiệm tuần tra bảo vệ, có biện pháp dọn sạch vật liệu cháy trong hành lang bảo vệ an toàn trước mùa cháy.

7. Khi xảy ra cháy rừng. UBND các cấp có quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết trên địa bàn để kịp thời chữa cháy rừng. Mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm lệnh huy động để chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng, chủ dự án phải huy động ngay lực lượng phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng, đồng thời báo ngay cho cơ quan kiểm lâm gần nhất để hỗ trợ khi có nguy cơ cháy lớn.

Sau khi dập tắt lửa rừng, UBND huyện chỉ đạo các hạt kiểm lâm, cơ quan công an và các chủ rừng, địa phương nhanh chóng điều tra, tìm ra nguyên nhân, thủ phạm gây cháy để xử lý nghiêm khắc, đồng thời khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích phát hiện và chữa cháy rừng. Có biện pháp tích cực và hữu hiệu để bảo vệ, phục hồi rừng sau khi cháy.

8. Kinh phí PCCR do nhà nước đầu tư phải được sử dụng đúng mục đích theo kế hoạch được duyệt. Chi cục kiểm lâm giúp UBND tỉnh kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí Nhà nước đầu tư và chỉ đạo công tác PCCR tổng hợp tình hình cháy rừng, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu UBND các cấp, các ngành triển khai kịp thời, đạt hiệu quả tốt.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

NGUYỄN HOÀNG KIM