ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Sau 4 năm thi hành Luật Thi hànhán dân sự, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biếntích cực, thể chế công tác thi hành án dân sự ngày càng hoàn thiện hơn; hệthống cơ quan thi hành án được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất; chấtlượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự các cấp ngày càng tăng, kết quảthi hành án về việc và về tiền năm sau cao hơn năm trước đã góp phần phát triểnkinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên thựchiện Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, trong đógiao chỉ tiêu cho cơ quan thi hành án dân sự phải thi hành xong đạt trên 88% vềviệc và 77% về tiền so với số có điều kiện thi hành. Chỉ trong 6 tháng đầu năm,kết quả thi hành án trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong 4.846 việc trên tổngsố 17.463 việc có điều kiện thi hành, đạt 27,5% so với việc phải thi hành; thihành về tiền đã giải quyết xong 130 tỷ 684 triệu đồng, chiếm 13,7% so với sốphải thi hành. Kết quả trên cho thấy, ngành thi hành án dân sự tỉnh, huyện hếtsức nỗ lực thi hành nhưng vẫn còn những hạn chế, tỷ lệ thi hành án dân sự đạtchưa cao, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo theo nợxấu, khó thu hồi, tài sản bán đấu giá không có người mua; số án phải thụ lý thihành năm sau luôn cao hơn năm trước, biên chế cơ quan thi hành án mặc dù đãđược tăng thêm nhưng vẫn không đủ lực lượng để tổ chức thi hành, còn hạn chế vềchuyên môn, nghiệp vụ; sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, các cấp đối với côngtác thi hành án dân sự chưa được đồng bộ thống nhất, nhất là sự phối hợp xácminh và cung cấp thông tin tài sản để thi hành án; cán bộ, công chức ngành thihành án một số đơn vị chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, việc xử lý vụviệc có lúc còn sai sót.

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu kếhoạch hoạt động thi hành án dân sự do Quốc hội giao tại Nghị quyết 37/2012/QH13 trong năm 2013 và những năm sau, đồng thời để tiếp tục phát huy những thànhtích đạt được, tạo sự chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự trên địabàn của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các ngành, cáccấp thực hiện các công việc sau:

1. Cục Thi hành án Dân sự tỉnhcó trách nhiệm:

- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy,Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh thực hiện nghiêm Nghịquyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dụcpháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong lĩnhvực thi hành án dân sự.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành ándân sự tỉnh, đề cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp,giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợpthi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai kếhoạch tập trung cao điểm giải quyết việc thi hành án trên địa bàn tỉnh; kiểmtra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thi hành án năm 2013 tại các Chi cục thihành án dân sự và chấp hành viên; chỉ đạo tổ chức và phối hợp với các đơn vị cóliên quan trong công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành những vụ án lớn,phức tạp; tổ chức kiểm tra và phối hợp với các đơn vị tổ chức thi hành các việcthi hành án phức tạp kéo dài có liên quan theo kết luận của các Ban Chỉ đạo.

- Tăng cường kiểm tra việc thụlý, phân loại án đảm bảo chính xác, tổ chức thi hành án đúng trình tự thủ tụctheo quy định của pháp luật, không để án có điều kiện mà chậm thi hành án,không thi hành.

- Khẩn trương giải quyết dứtđiểm các hồ sơ đủ điều kiện thi hành án, chủ động phối hợp với các cơ quan nộichính nhất là phối hợp với cơ quan công an, trại giam thực hiện nghiêm Thông tưliên tịch số 03/TTL-BTP-BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Côngan về phối hợp trong bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự; tranh thủ sự lãnhđạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi có bản án phải thihành, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàntỉnh.

- Cơ quan thi hành án dân sựtỉnh, huyện có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạothi hành án cùng cấp đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp xem xét cấp dự toánkinh phí hoạt động.

- Tăng cường củng cố, phẩm chấtđạo đức của cán bộ thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chấnchỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật của địa phương ban hành trước đây không còn phù hợp với LuậtThi hành án dân sự để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phùhợp với quy định pháp luật.

- Chủ động phối hợp với Cục thihành án dân sự và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch tuyêntruyền, tổ chức biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung cơbản của Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành án hìnhsự và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau,trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tinđại chúng nhằm nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật vềthi hành án dân sự cho cán bộ, công chức, viên chức và công dân, tạo điều kiệnđể công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính nghiêmminh của pháp luật.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Cử cán bộ có chuyên môn thamgia công tác phối hợp thi hành án như: tham gia định giá, tiêu hủy vật chứngtài sản và các công việc có liên quan khác khi có đề nghị của cơ quan thi hànhán dân sự.

- Thực hiện việc tiếp nhận và xửlý vật chứng, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo nội dung án tuyên kịpthời, đúng quy định của pháp luật.

- Cấp dự toán kinh phí hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo thi hành án các cấp được quy định Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, BộTài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Các Sở: Tài nguyên và Môitrường, Giao thông vận tải, Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan Đăng kýquyền sử dụng đất, Phòng Giao thông thực hiện tốt việc cung cấp thông tin vềtài sản cho người được thi hành án theo quy định và kịp thời hỗ trợ cơ quan thihành án trong việc đo đạc, lập và trích lục sơ đồ thửa đất; số hiệu, ký hiệu,chủng loại… của các phương tiện giao thông vận tải để thi hành án; tạm dừnghoặc dừng việc thực hiện các giao dịch về chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối vớicác loại động sản và bất động sản, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất củangười phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo đềnghị của cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên.

5. Đề nghị Kho bạc Nhà nước, Bảohiểm xã hội và các Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo cung cấp đúng, đầy đủ,kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản và các khoản thu nhập của người phảithi hành án đang có hoặc đang được chi trả theo đề nghị của cơ quan thi hành ándân sự và chấp hành viên.

- Phối hợp thực hiện kịp thờicác đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên về việc phong tỏatài khoản, tài sản, khấu trừ vào thu nhập, tiền trong tài khoản hoặc giải tỏaviệc phong tỏa tài khoản, tài sản của người phải thi hành án.

6. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Công an các cấp phốihợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp trong việc giải quyếtnhững vụ án phức tạp, xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế và cử cán bộ bảo vệcưỡng chế khi có đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

- Cung cấp thông tin đúng, đầyđủ về hộ khẩu và quyền sở hữu các phương tiện giao thông của đối tượng phải thihành án khi có đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo trại tạm giam, nơingười phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thu các khoản tiền, tài sảnmà người phải thi hành án, thân nhân của người phải thi hành án nộp để thi hànhán. Cung cấp cho cơ quan thi hành án dân sự thông tin liên quan về người phảithi hành nghĩa vụ về dân sự đang chấp hành án phạt tù. Thực hiện việc thông báogiấy tờ về thi hành án dân sự cho người phải thi hành án đang chấp hành án phạttù kịp thời theo đúng quy định.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhândân tỉnh, huyện tăng cường phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tổng hợpnhững khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Thi hành án dân sự, cácqui định pháp luật liên quan về hành chính, những vấn đề pháp lý, những vụ việcphức tạp nhạy cảm như: sở hữu về tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bánđấu giá tài sản… tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát công tác thi hành án dânsự theo quy định pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện,thành, thị:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành, thị chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quantrong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chếthi hành những vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tựan toàn xã hội tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì,phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự địa phương, các cơ quan chuyên môn trựcthuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mở các đợt tuyên truyền, phổ biếnsâu rộng Luật Thi hành án dân sự… và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật thihành án dân sự trong cán bộ, công chức và nhân dân nhằm nâng cao ý thức phápluật trong việc chấp hành pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan có liênquan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc phối hợpvới cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên trong việc thông báo thi hànhán, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡngchế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

9. Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp với cơ quan thi hành án tỉnh, huyện và cácngành liên quan tuyên truyền rộng rãi Luật Thi hành án dân sự và các văn bảnhướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời đăng tảinhững vấn đề có liên quan đến công tác thi hành án.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh cótrách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Khang