THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

Số: 12/TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 1996

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ SỐ 12/TTG
NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 1996 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/TTG NGÀY 7/8/1995 ĐỂ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN VÀ VÙNG BÃI BỒI HUYỆN NGỌC HIỂN,
TỈNH MINH HẢI

______

Rừng ngập mặn và vùng bãi bồi huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải là tài nguyên quí giá của đất nước, là vùng sinh thái đặc biệt, có ý nghĩa lớn về an ninh quốc phòng, phải được bảo vệ nghiêm ngặt, phát triển và quản lý sử dụng có hiệu quả.

Theo các báo cáo của UBND tỉnh Minh Hải và báo cáo của Đoàn công tác Chính phủ số 08 ngày 28/12/1995, UBND tỉnh Minh Hải đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện Quyết định 432/TTg ngày 7/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng việc tổ chức thực hiện của tỉnh Minh Hải còn lúng túng, các Bộ, ngành có liên quan chưa tích cực giúp UBND tỉnh Minh Hải trong việc triển khai thực hiện.

Để đạt được mục tiêu quan trọng nói trên, đạt hiệu quả cao nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho UBND tỉnh Minh Hải và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1/ Phải tôn trọng mục tiêu quan trọng, lâu dài của hệ thống rừng ngập mặn, vùng bãi bồi ven biển nhằm bảo vệ bằng được hệ thống rừng ngập mặn hiện có, phục hồi và phát triển rừng, phát huy vai trò phòng hộ, cố định đất đai của rừng, mở rộng bãi bồi, khôi phục môi trường sinh thái, trên cơ sở đó khai thác có tổ chức tiềm năng kinh tế xã hội của vùng theo quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước; không vì lợi ích trước mắt, cá nhân, cục bộ mà phá vỡ lợi ích to lớn, lâu dài; trong những năm trước mắt chưa đưa dân vào vùng dự án mà giao cho các tổ chức Nhà nước đảm nhiệm việc quy hoạch và xây dựng những công trình cơ bản như: xây dựng hệ thống kênh mương, các đai rừng chính nhằm bảo đảm cho bãi bồi, rừng ngập mặn phát triển nhanh theo diễn biến tự nhiên. Sau khi cơ bản định hình được vùng rừng ngập mặn và vùng bãi bồi sẽ tính tới việc đưa dân vào theo quy hoạch và kế hoạch cụ thể.

2/ Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tổ chức quán triệt từ trong lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, thống nhất tư tưởng và hành động; tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân để mọi người thông suốt, đồng tình thực hiện; có biện pháp giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật của Nhà nước, kiên quyết ngăn chặn những hành vi cố ý làm sai, gây rối.

3/ Phải rà soát lại quy hoạch, đề ra các biện pháp, bước đi thích hợp với tình hình thực tế; khẩn trương xây dựng các dự án khả thi, các thiết kế công trình để thực hiện từ năm 1996 trở đi. Cần ưu tiên cho mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng.

4/ Việc giải toả số dân lấn chiếm rừng và bãi bồi trái phép phải thực hiện đúng tinh thần Quyết định 432/TTg ngày 7/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ; khu 300 ha phải thực hiện đúng tinh thần Quyết định số 176/CT ngày 1/6/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và thông báo số 19/TB ngày 6/3/1992 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (nay là Văn phòng Chính phủ), không để dân trở lại tái chiếm rừng và vùng bãi bồi. Tiếp tục giải toả những hộ lấn chiếm trái phép còn lại đưa về nơi ở cũ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Minh hải có trách nhiệm giúp đỡ giải quyết khó khăn cho các gia đình bị giải toả, sớm ổn định nơi cư trú và sản xuất, đặc biệt là các gia đình thuộc diện chính sách. Đối với những hộ dân không có nơi ở cũ, UBND tỉnh phải chỉ đạo xây dựng các cụm dân cư mới gắn với quy hoạch giao thông và cơ sở phúc lợi khác, giúp dân nhanh chóng ổn định đời sống và tránh được lũ lụt.

5/ Duy trì và củng cố khu thực nghiệm, bảo đảm hoạt động đúng mục tiêu và nội dung của đề án để sớm có kết quả đưa vào sản xuất. Phải khẩn trương chỉ đạo để hoàn thành công tác kiểm kê rừng. Trên cơ sở đó tổ chức lại sản xuất bao gồm cả các lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng đặc dụng nhằm bảo vệ được rừng hiện có, phát triển rừng mới sớm khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn một cách bền vững.

6/ Các Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Thuỷ sản, Khoa học Công nghệ và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp và giúp UBND tỉnh Minh Hải thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt