THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 127/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1997
Chỉ thị

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/1999

Kết quả tổng kiểm tra dân số (TĐTDS) gần đây nhất của nước ta tiến hành vào 1/4/1989 đã cung cấp một khối lượng thông tin lớn và chi tiết, được sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho công tác quản lý của các ngành, các cấp trong thời gian qua. Đến nay, số lượng, chất lượng và phân bố dân số cũng như mức sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi, cần điều tra chính xác để có cơ sở đánh giá kết quả của các chủ trương, chính sách trong 10 năm kể từ cuộc TĐTDS năm 1989, và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho những năm đầu thế kỷ 21.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin dân số với chất lượng cao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào đầu năm 1999. Tất cả các khâu chuẩn bị liên quan đến việc xây dựng phương án và kế hoạch tổng điều tra, bao gồm các cuộc điều tra thử nghiệm, phải kết thúc trong quý II năm 1998.

2. Các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao phối hợp với Tổng cục Thống kê tiến hành xây dựng phương án và kế hoạch điều tra số nhân khẩu do ngành mình phụ trách.

3. Bộ Tài chính giải quyết kinh phí cho các khâu chuẩn bị, đồng thời cùng với Tổng cục Thống kê lập dự trù kinh phí chi tiết cho cuộc tổng điều tra.

4. Trong quá trình chuẩn bị TĐTDS và nhà ở, Tổng cục Thống kê có thể tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các Tổ chức Quốc tế và các nước. Khoản hỗ trợ này phải được cân đối trong nguồn kinh phí cho cuộc tổng điều tra.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị và phương án tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng cục Thống kê báo cáo để Chính phủ xem xét và quyết định.

Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải