ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc triển khai thi hành Luật công chứng và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

_____________________

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Công chứng, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007; tiếp đó ngày 18/5/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Theo quy định mới việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được phân cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện và UBND cấp xã.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, đồng thời tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất các quy định của Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, phục vụ tốt nhu cầu công chứng, chứng thực của các tổ chức và công dân, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

- Sở Tư pháp tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tinh, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức phổ biến tuyên truyền Luật Công chứng và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã trập trung quán triệt, phổ biến nội dung của Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tỉnh hiểu và thực hiện nghiêm túc; đồng thời, chỉ đạo tổ chức, thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo đúng quy định.

- Sở Văn hóa thông tin hướng dẫn cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng tích cực phổ biến Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP , tổ chức các chuyên mục giới thiệu, hỏi đáp pháp luật về công chứng, chứng thực.

- Cơ quan Báo Hưng Yên, Đài phát thanh - truyền hình chủ động tăng cường giới thiệu Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cả về thời lượng, số lần phát sóng, đăng tải với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp với cơ quan tư pháp, các sở, ngành hữu quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP tới toàn thể nhân dân trong tỉnh.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sản từ bản chính cho những người làm công tác chứng thực của UBND cấp huyện, những người làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực hợp đồng, giao dịch dân sự về đất.

- UBND các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn để việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đảm bảo kịp thời, chính xác, thuận lợi.

3. Kiện toàn tổ chức, bổ sung kinh phí cho hoạt động chứng thực

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng phương án kiện toàn tổ chức cơ quan Tư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã chuyên trách, không kiêm nhiệm đảm bảo thường trực tiếp dân đủ các ngày trong tuần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới bổ sung.

- Sở Tài chính cân đối ngân sách trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị, sổ sách, biểu mẫu đảm bảo đủ để cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ chứng thực đạt chất lượng, hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện

- Sở Tư pháp chủ trì có sự phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh, định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, thanh tra định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đảm bảo việc thi hành nghiêm túc Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đạt chất lượng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo ngay về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung) để xem xét, chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường