ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

CHỈ THỊ

Về thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

năm học 2009-2010.

____________

Thực hiện chỉ thị số 09/CT- BGDĐT ngày 03/05/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Từ nhiều năm học qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Cuộc vận động. Cụ thể, trong năm học 2008-2009 đạt một số kết quả như sau:

Số trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt: 93,9%; số trẻ 6 tuổi được học lớp 1 đạt: 98,69 %, tăng 1,67 % so với năm học trước; số trẻ tiểu học bỏ học được vận động ra lớp ở các loại hình trường lớp: 435 em.

Kết quả việc vận động trẻ ra lớp đã tăng so với năm trước, nhưng phần lớn khó khăn vẫn là vận động trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa còn nhiều em chưa ra lớp; trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời.

Để cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” được thực hiện tốt hơn trong năm học 2009.-2010, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ động, tích cực phát huy vai trò chủ đạo của mình phối hợp với các cấp, ngành thực hiện đúng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2009-2010;

b) Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trong tỉnh thực hiện đồng bộ Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” ở tất cả các địa phương, các cấp học;

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị trường học, cung cấp đủ sách giáo khoa, tập vở cho học sinh, đặc biệt thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá đối với học sinh sinh sống ở vùng sâu vùng xa; cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số; tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em đến trường đạt hiệu quả cao;

d) Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cũng như tay nghề cho giáo viên, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý không để xảy ra tình trạng nơi thừa nơi thiếu nhằm phát huy tác dụng của đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới;

e) Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh hiểu biết về dịch cúm A(H1N1) để biết cách phòng bệnh, không chủ quan, không hoang mang, dao động; quan tâm hơn nữa đến công tác y tế học đường;

f) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các ngành, các đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh;

g) Chỉ đạo các trường tổ chức trang trọng lễ khai giảng năm học mới và phát động đồng loạt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ” ở các trường trong tỉnh vào ngày 05/9/2009;

h) Duy trì chế độ kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 10/10/2009.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền tốt những nội dung của Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh và các Hội, đoàn thể

a) Có trách nhiệm tuyên truyền, vận dụng nhiều hình thức trong hệ thống ngành mình để động viên, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cho con em đến trường;

b) Vận động các tổ chức kinh tế, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng qũy hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục làm cho mọi tầng lớp nhân dân có ý thức cao hơn đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ.

4. UBND các huyện, thị xã, Ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” các địa phương:

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách để các cháu có điều kiện đến trường.

b) Tổ chức kiểm điểm những địa phương chưa làm tốt, đánh giá kết quả cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” trong năm học qua và kết quả giáo dục đào tạo năm học 2008-2009, từ đó rút kỉnh nghiệm chỉ đạo năm học 2009-2010;

c) Xem xét, củng cố, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo để hoạt động có hiệu quả thiết thực. Phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn để việc theo dõi sâu sát hơn;

d) Ban chỉ đạo các huyện, thị xã chú ý chỉ đạo cho các Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, điều tra nắm chính xác số trẻ trong độ tuổi, trẻ bỏ học đế huy động ra lớp và ra lớp trở lại;

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng và toàn thể nhân dân biết để thực hiện;

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu