UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

Về một số biện pháp cấp bách bình ổn giá trên địa bàn tỉnh

________________

Giá cả thị trường trên địa bàn Hà Tĩnh trong các tháng đầu năm 2007 đã biến động khá lớn; chỉ số tăng giá chung trên địa bàn tăng so với tháng 12/2006 là 7,9%, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước là 1,71% (chưa tính đến tăng do hậu quả cơn bão số 2 gây ra); đặc biệt, biến động tăng cao như: nhóm hàng ăn uống tăng 13,96%, nhóm hàng lương thực tăng 14,13%, nhóm hàng thục phẩm tăng 14,27%, nhóm hàng điện nước, chất đốt tăng 108%... Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh; giá đầu vào một số mặt hàng chiến lược thế giới và trong nước tăng (dầu mỏ, sắt thép, nguyên nhiên liệu...); sản xuất của nông dân, ngư dân gặp nhiều khó khăn, sản lượng hàng hóa giảm; chính sách tiền lương thay đổi; tâm lý người tiêu dùng không ổn định... tác động đến quan hệ cung cầu trên thị trường; mặt khác một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ... lợi dụng cơ hội đầu cơ tăng giá nhằm trục lợi riêng.

Để thục hiện tốt Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15/8/2007 của Văn phòng Chính phủ, Công điện số 04/BTC-QLG ngày 06/8/2007 và Công văn số  10491/BTC-QLG ngày 7/8/2007 của Bộ Tài chính, Công văn số 0248/BCĐ-  TW ngày 15/8/2007 của Ban Chỉ đạo 127/TW về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời từng bước ổn định cuộc sống nhân dân và khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 2 gây ra trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau đây:

1.Các ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại Du lịch, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải... triển khai thực hiện các biện pháp theo sự chỉ đạo quản lý vĩ mô của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương nhằm bình ổn giá trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thục hiện nghiêm túc việc đăng ký và niêm yết giá; thực hiện bán theo đúng giá đã đăng ký và niêm yết; không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ... không được tùy tiện nâng giá, thu lợi bất chính.

2.Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phưcmg tiện thông tin đại chúng, tại các cơ quan đơn vị, các thôn xóm, khối phố... để mọi người, mọi tổ chức hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh để cùng nhau tổ chức thực hiện, ổn định tâm lý cho người tiêu dùng không để các tổ chức cá nhân lợi dụng tăng giá. 

3.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 2; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 175/KH- UBND ngày 13/8/2007, Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh về khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và Hướng dẫn liên ngành số 1230/LN-  STC-LĐTBXH ngay 14/8/2007 của Sở Tài chính và Sở Lao động Thương binh Xã hội về tổ chúc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lụt. Không được để dân trong vùng lũ lụt thiếu lương thực, thiếu muối, không có nơi ở, thiếu nước ăn sinh hoạt và giống, vật tư sản xuất; cung ứng đủ thuốc điều trị bệnh cho nhân dân những vùng bị lũ lụt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xử lý mồi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xẩy ra dịch bệnh sau lũ lụt... Phát huy tinh thần tương thân, tương ái... giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, bắt tay ngay vào sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

4.Các sở, ngành chúc năng phối họp với các địa phương chỉ đạo, kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng đủ nguồn hàng thiết yếu để phục vụ nhân dân trên địa bàn sản xuất và tiêu dùng với giá ổn định. Chủ động và triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; xử lý dứt điểm kịp thời các ổ dịch khi mới xuất hiện. Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn vụ Hè Thu, đẩy mạnh
sản xuất vụ Đông, vụ Đông - Xuân theo hướng sản phẩm sạch, bảo đảm vừa cứu đói, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của nhân dân. Riêng đối với vùng bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra cần phải có kế hoạch cụ thể, cung ứng đủ giống vật tư và tập trung lực lượng chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân sản xuất những loại cây, con ngắn ngày sớm có thu hoạch, nhanh chóng ổn định cuộc sống; thường xuyên kiểm tra, đề phòng hiện tượng nạn đói và dịch bệnh xảy ra tại những địa phương này.

5.Đẩy nhanh tiến độ thục hiện và giải ngân vốn các dự án, các công trình xây dựng trước mùa mưa lũ năm 2007. Soát xét các dự án nếu không có khả năng triển khai thi công thì đề xuất làm thủ tục điều chuyển, bổ sung vốn cho công trình khác đã có khối lượng thanh toán, đặc biệt là các công trình phòng chống lụt bão.

6.Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh (gồm đại diện các Sở, Ngành: Tài chính, Thương mại Du lịch, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Khoa học Cồng nghệ, Xây dựng, Y tế, Công an... do Sở Tài chính làm Trưởng đoàn) để kiểm tra việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá, chi phí sản xuất và giá thành một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tập trung vào một số sản phẩm như xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, lương thục, thực phẩm, cước vận tải, thuốc chữa bệnh...kiểm tra, kiểm soát thị trường chống kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng chất lượng thấp...; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm bị bệnh; nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhưng không gây phiền hà cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Xử lý những trường hợp tăng giá đột biến thu lợi bất chính, làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các bộ phận chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện về giá và chất lượng hàng hóa... kiên quyết xử lý nghiêm minh những người vi phạm để bình ổn giá trên địa bàn.

7.Đề nghị Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chúc cấp dưới phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lóp nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện một cách nghiêm túc./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Chất