THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 144/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc bổ nhiệm 25 Uỷ viên Hội đồng học hàm Nhà nước

 ____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 21/CP , ngày 4 tháng 3 năm 1995 về việc thành lập Hội đồng Học hàm Nhà nước;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Học hàm Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm 25 đồng chí (có danh sách kèm theo) làm uỷ viên Hội đồng Học Hàm Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Học hàm Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và các uỷ viên Hội đồng có tên trong danh sách, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh