THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 154/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao Bộ Y tế thường trực Uỷ ban 10 - 80

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết Chính phủ trong cuộc họp ngày 17 tháng 10 năm 1992,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Giao trách nhiện cho Bộ Y tế làm nhiệm vụ thường trực Uỷ ban 10-80.

Điều 2

Uỷ ban 10-80, Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt