ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp

______________________

Ngày 15/11/2007, Thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 33/TTg-V .II về việc xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành: Thanh tra, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và xã hội, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần làm ngay một số việc sau:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại chỉ thị số 16/CT-TU ngày 22/1/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 166/UBND-NC ngày 7/2/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2007; Công văn số 1453/UBND-NC ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

- Đối với các vụ việc giải quyết sai pháp luật, phải nhận thiếu sót trước dân, khắc phục kịp thời những sai phạm, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý nhà nước.

- Đối với các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài và các vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện lên Trung ương và Tỉnh thì phải chủ động phối hợp với các sơ quan chức năng của tỉnh hoặc báo cáo UBND tỉnh để tập trung xem xét, giải quyết, không để tình trạng kéo về Trung ương làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở đô thị. Trong quá trình giải quyết cần làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, phù hợp với thực tiễn, chấm dứt được khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình giải quyết cần vận dụng tổng hợp các giải pháp về pháp luật, kinh tế, hành chính, tuyên truyền, vận động để giải quyết dứt điểm vụ việc. Đối với những trường hợp người khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn thì chính quyền địa phương cần xem xét, vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, dứt điểm những quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, những vụ việc có ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương và của Tỉnh.

- Đối với những vụ việc khiếu nại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xem xét đầy đủ nội dung khiếu nại, đã giải quyết đúng chính sách pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn có hành vi gây rối trật tự công cộng, xúc phạm, chống người thi hành công vụ hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước thì ngoài biện pháp giáo dục, thuyết phục, đấu tranh ngăn chặn, phân hóa phải củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý những đối tượng này cần công khai vụ việc trên các phương tiện truyền thông và ở nơi người đó cư trú để tranh thủ sự đồng tình của dư luận quần chúng nhân dân và chống việc các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo dân chủ, nhân quyền.

- Trong quá trình giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nếu có khó khăn vướng mắc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần báo cáo xin ý kiến cấp ủy, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng tham gia vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua thanh tra tỉnh tổng hợp chung).

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường