BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1993

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc điều động cán bộ y tế tuyến trên tăng cường
xuống công tác tại các xã không có cán bộ y tế và xã thiếu cán bộ y tế

Nhiều năm nay ngành y tế tập trung từng bước chỉ đạo, xây dựng và tăng cường củng cố y tế cơ sở để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay đã có một mạng lưới y tế rộng khắp từ đồng bằng đến miền núi, công tác y tế đã gắn với nhiệm vụ phục vụ sản xuất, đời sống và chiến đấu. Nhiều địa phương được Đảng, chính quyền, các ngành và đoàn thể quần chúng quan tâm phối hợp chặt chẽ, nên đã giúp cho ngành y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, còn một số vùng, đặc biệt vùng cao, vùng sâu, nơi xa xôi hẻo lánh do điều kiện về kinh tế, xã hội, giao thông đi lại có nhiều khó khăn nên vẫn còn một số xã không có trạm y tế và không có cán bộ y tế xã (xã trắng), xã chưa có trạm y tế, xã yếu và xã thiếu cán bộ y tế; do đó đồng bào ở những vùng này hầu như chưa được hưởng sự chăm sóc sức khỏe ban đầu hoặc được chăm sóc nhưng rất hạn hẹp.

Thực hiện nghị quyết của Hội Nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII: "Củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ cấp bách hiện nay" và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ là ngành y tế cùng phối hợp với các ngành có liên quan, bằng mọi cách phải đưa ngay cán bộ y tế về các xã chưa có trạm y tế; Bộ chỉ thị Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các yêu cầu sau đây:

1. Rà soát lại những xã trắng, xã chưa có trạm nhưng có cán bộ y tế hoạt động và báo cáo về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) đúng thời gian và mẫu đã hướng dẫn tại công văn số 7006/TCCB ngày 28/10/1993 của Bộ gửi các Sở y tế.

2. Cân đối kế hoạch và có giải pháp điều động cán bộ y tế có kinh nghiệm xuống công tác tại các xã trắng và xã thiếu cán bộ y tế bằng các nguồn:

Cán bộ y tế hiện có ở tuyến tỉnh và huyện.

Học sinh đại học và trung học y tế mới tốt nghiệp.

Cán bộ y tế xã vùng đồng bằng, trung du có đủ điều kiện và tình nguyện đi tăng cường cho y tế sơ sở vùng cao, nơi xa xôi hẻo lánh.

3. Lập kế hoạch xây dựng cơ sở và trang thiết bị cho những xã chưa có trạm y tế để triển khai thực hiện vào đầu quý I năm 1994. Những địa phương có các đơn vị quân y đóng trên địa bàn, phải phối hợp thực hiện theo Chỉ thị số 12-BYT/CT ngày 27/9/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kết hợp quân dân y.

4. Trong khi chờ đợi Nhà nước ban hành chính thức chế độ chính sách đối với cán bộ tuyến trên về công tác ở tuyến y tế cơ sở, Giám đốc Sở Y tế nên nghiên cứu trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trích một khoản ngân sách phù hợp với khả năng của địa phương để phụ cấp thêm cho số cán bộ này.

5. Lập kế hoạch và có giải pháp đề cử tuyển người tại chỗ đưa đi đào tạo thành cán bộ y tế có trình độ trung học, sơ học: sau khi học xong sẽ trở về công tác tại xã, bản nơi cư trú. Tổ chức đào tạo lại về nội dung quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ đi tăng cường trước khi trở về công tác.

Nhận được chỉ thị này, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phải phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Nhân