BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Ngày 12 tháng 4 năm 2010, Bộ trưởngBộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện đảm bảo cungcấp điện các tháng mùa khô năm 2010. Thời gian gần đây, thời tiết liên tục nắngnóng gay gắt, kéo dài. Vì vậy, mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều cốgắng, nhưng tình hình sản xuất và cung cấp điện vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Trong bối cảnh đó, nhằm tiếp tụctriển khai Chỉ thị số 424/CT-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các thángmùa khô năm 2010 và Chỉ thị số 12/CT-BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếptục chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc tập trung lực lượng, huy động ở mứctối đa các nguồn điện và phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư các nhà máy điệnđộc lập không thuộc ngành điện để đảm bảo có công suất và sản lượng điện ở mứccao nhất, đặc biệt là trong thời gian từ nay đến trung tuần tháng 6 năm 2010.

b) Trên cơ sở công suất và sảnlượng điện đã được huy động ở mức tối đa và yêu cầu đảm bảo an toàn vận hành hệthống điện, trong trường hợp vẫn buộc phải điều hòa tiết giảm phụ tải hệ thốngđiện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiết giảm theonguyên tắc ưu tiên cung cấp điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và BộCông Thương, đồng thời, đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng sử dụng điệnquan trọng theo danh sách do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương ban hành. Việc điều hòa tiết giảm điện đối với các trường hợp thuộcdiện tiết giảm phải đảm bảo nguyên tắc luân phiên, công bằng, không để xảy ratình trạng mất điện liên tục, kéo dài ở một khu vực và đối với một hộ sử dụngđiện và phải tuân thủ đúng trình tự tại Quy định về điều kiện, trình tự và thủtục ngừng, giảm mức cung cấp điện ban hành theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).Trong bất cứ tình hình nào, cần có biện pháp phù hợp để có thể duy trì việccung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân ở mức cao nhất có thể được, nhất là vàothời điểm buổi tối.

c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cácđơn vị trực thuộc, phối hợp với các đơn vị cung cấp điện độc lập, các Sở CôngThương các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thựchiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2010 và Chỉ thị này.

d) Cục Điều tiết Điện lực chịutrách nhiệm giám sát việc thực hiện sản xuất và cung cấp điện toàn hệ thống điệnquốc gia, thường xuyên tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Nơi nhận:
- Phó TTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Sở Công Thương các Tỉnh, TP Trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng