ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Số: 16/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1997

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

________________________

Trong những năm qua, lực lượng công an đã cùng các cấp, các ngành và đoàn thể quần chúng thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH góp phần làm ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên công tác bảo vệ ANTT, nhất là lĩnh vực TTANXH còn nhiều tồn tại, thiếu sót, tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm còn xảy ra nhiều. Tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, mại dâm chưa bị đẩy lùi, các NĐ 36, 39 và Chỉ thị 135 của Chính phủ chưa được duy trì thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, trật tự công cộng đô thị có chuyển biến nhưng chưa thật vững chắc, sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật trong nhân dân còn thấp.

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 219/TTg ngày 8/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTANXH. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau đây:

1- Các cấp, các ngành cùng với lực lượng công an tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ trong công tác quản lý Nhà nước về TTANXH, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư ”. Củng cố và duy trì các hoạt động của tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở như trung đội dân quân thường trực bảo vệ dân phố, thanh niên xung kích, tổ hòa giải … Thông qua các hình thức thích hợp, tăng cường công tác giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, lối sống lành mạnh có văn hóa trong cán bộ, nhân dân, nâng cao dân trí, sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm luật lệ giao thông, tích cực chủ động phòng ngừa và tham gia phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm, giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương và làm ăn sinh sống.

2- Ngành Công an có kế hoạch đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, cấu kết thành các băng, ổ, nhóm; có sử dụng vũ khí; kiên quyết xử lý các loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: Cướp; lưu hành và sử dụng tiền giả; trộm cắp tài sản riêng công dân, tội xâm hại đến tính mạng và sức khỏe trẻ em; trộm cắp đồ thờ cúng; cố ý gây thương; gây rối trật tự công cộng… Nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm. Lực lượng cảnh sát nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, đấu tranh chống bọn tội phạm hình sự nguy hiểm, tích cực truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã. Các ngành, các cấp trong khối nội chính cần phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng đưa ra xét xử những vụ án điểm, những vụ án gây công phẫn trong nhân dân.

3- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Nghị định 36/CP , 39/CP , 40/CP , 47/CP và 49/CP của Chính phủ bằng các biện pháp:

Tăng cường công tác quản lý hành chính về TTXH, nhất là lĩnh vực ATGT phải làm chuyển biến mạnh mẽ sự hiểu biết và tuân thủ luật lệ giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị. Kiên quyết giải tỏa và phấn đấu không để xảy ra ách tắc giao thông ở các tuyến đường 5A; đường 39A, 39B và làm giảm tai nạn giao thông.

- Ngành công an cần có kế hoạch tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông; ô tô, mô tô, xe công nông và xe gắn máy khác … Để chấn chỉnh công tác đăng ký quản lý và phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

- Đẩy mạnh thực hiện NĐ 87/CP và Chỉ thị 14/CT-UB của UBND tỉnh Hưng Yên “Về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng”. Ngăn chặn có hiệu quả tệ mại dâm, cờ bạc, nghiện hút, nhất là tệ hút hít, tiêm chích ma túy trong thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên.

Tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa đảm bảo nghiêm túc lành mạnh… có biện pháp quản lý chặt chẽ và tăng cường kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, các cơ sở phải có phương án và phương tiện phòng chống cháy nổ.

4- Để thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/1997). Ngành công an cần tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ chiến sỹ, sẵn sàng và kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của địch. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, học tập và nhân điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CSND. Tiếp tục kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu tình hinh mới … Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, công an tỉnh và UBND các cấp cần có hình thức khen thưởng, động viên những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng công an.

5- Các cơ quan thông tin, báo, đài phát thanh và truyền hình phối hợp với ngành Công an xây dựng các chuyên mục về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn tệ nạn xã hội, tuyên truyền về pháp luật và các hoạt động của lực lượng CAND nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CSND trên đài, báo địa phương.

6- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các cấp cần có biện pháp tích cực hỗ trợ lực lượng CAND từ tỉnh đến địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, giữ gìn TTATXH và xây dựng phát triển lực lượng.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Đình Phú